Antallet legemidler som har blitt vurdert og besluttet per år siden Nye metoder ble etablert i 2013 har steget gradvis. I 2018 ferdigstilte Legemiddelverket 51 vurderinger av legemidler for Beslutningsforum i Nye metoder. Dessverre erfarer vi nå at det bygger seg opp kø og at gjennomsnittlig saksbehandlingstid øker.

En arbeidsgruppe bestående av Legemiddelverket, de regionale helseforetakene, Nye metoder og Sykehusinnkjøp har vurdert metodevurderingsprosessene. Gruppen foreslår bruk av forenklede vurderinger og differensierte løp for å effektivisere de prosessene der en full kostnad per QALY-analyse ikke anses som nødvendig.

Følgende løp er foreslått:

a. Konkurranseutsetting

Oppsummere effekt og sikkerhet, pasientpopulasjon, plassering i behandlingstilbudet og vise til tidligere alvorlighetsberegning for terapiområdet.

Et slikt løp kan benyttes når en indikasjon har fått en etablert behandlingspraksis hvor det foreligger flere metode­vurderinger, god kjennskap til virkningsmekanismene, ikke dokumentert mereffekt og konkurranse på markedet. Det nye legemidlet vil tjene som enda et alternativ i "verktøykassen" og bidra til større konkurranse.

b. Vurdering av relativ effekt

Vurdere om det er sammenlignbar effekt og sikkerhet mellom nytt og etablert legemiddel. Denne typen metodevurdering vil til forskjell fra «konkurranseutsetting» også inneholde vurdering av relativ effekt.

c. Kostnad-nyttevurdering

Beregne alvorlighet, nytte og ressursbruk uttrykt i kostnad per kvalitetsjusterte leveår (kostnadseffektivitet) og budsjettberegning.

d. Andre forenklinger

Etablerte legemidler hvor det kommer nye indikasjoner med svært få pasienter og små budsjettkonsekvenser. Kan en oppsummering av behandlingskostnader og budsjettkonsekvenser være tilstrekkelig?

Metodevarsler og valg av vurderingsløp

Metodevarsling skal sikre at nye og viktige legemidler blir identifisert og prioritert for metodevurdering. Legemiddelverket utarbeider metodevarsler for alle nye virkestoff og indikasjonsutvidelser. Disse utarbeides 6-12 måneder før det aktuelle legemiddelet/bruksområdet forventes markedsført i Norge, og er en sentral del av grunnlaget for Bestillerforum RHF.

Basert på metodevarslene prioriterer Bestillerforum hvilke legemidler som skal metodevurderinges og hvilket vurderingsløp som er mest aktuelt.

Følgende forslag fra Legemiddelverket inngår i metodevarslene:

  • Legemiddelverket foreslår kostnad-nytte analyse (c)
  • Legemiddelverket foreslår forenklet vurdering (a, b, d)
  • Legemiddelverket foreslår å avvente bestilling

Nivået på metodevurderingen avklares så tidlig som mulig og Legemiddelverket vil gi nødvendig veiledning til firma.

Det er åpent for alle å gi innspill til forslag/metodevarsler gjennom www.nyemetoder.no innenfor gitte frister.

Ordningen med differensierte løp gjelder foreløpig bare for sykehuslegemidler.

​Fant du det du lette etter?