​Statens legemiddelverk besluttet allerede i april å trekke Methadone Martindale Pharma fra markedet i Norge. Bakgrunnen var rapporter om alvorlig organskade hos rusmiddelbrukere. Leger ved Haukeland universitetssykehus fant at skadene skyldtes opphopning av povidon i flere organer. De kom til at den mest sannsynlige kilden var injisering av Methadone Martindale Pharma.

Etter en omfattende vurdering har EMA konkludert med at metadonmiksturer med høymolekylært povidon (K90) skal trekkes fra det europeiske markedet siden risikoen for sykdom og død er stor ved feilbruk (injisering).

Når det gjelder lavmolekylært povidon viser tilgjengelige data at risikoen for skade er liten, siden det aller meste av dette povidonet skilles ut i urinen etter injisering. EMA har derfor bestemt at metadontabletter med lavmolekylært povidon (K25 og K30) fortsatt blir på markedet. Preparatomtalen og pakningsvedlegget vil bli oppdatert for å understreke at heller ikke disse legemidlene skal injiseres.

EMA: CMDh endorses suspension of methadone oral solutions containing high molecular weight povidone

​Fant du det du lette etter?