Det er fra tidligere kjent at risikoen for PML er høyere hos pasienter som er positive for anti-JCV-antistoffer i serum, som tidligere har fått immunsuppressiv behandling, og som har brukt Tysabri lenge  (spesielt etter 2 år).

Oppdaterte risikoberegninger for PML hos pasienter behandlet med Tysabri er tilgjengelig fra en rekke store kliniske studier.

Det er sendt ut et «Kjære helsepersonellbrev» til:

• Alle spesialister innen nevrologi

• Alle leger i spesialisering innen nevrologi

• Alle sykepleiere som er identifisert å jobbe med MS pasienter

• Alle apotek

Råd til leger:

  • Det foreligger et opplæringsmateriell alle leger som skal forskrive Tysabri må forsikre seg om at de kjenner til: ”Informasjon til legen og retningslinjer for håndtering”. Dette inneholder omfattende informasjon om diagnostisering, risikoklassifisering og behandling av PML. Materialet er i ferd med å oppdateres med beregningen av PML-risiko i de ulike pasientundergruppene. Skjemaene for igangsetting av behandlingen og fortsatt behandling samt pasientkortet oppdateres også, og det kommer i tillegg et skjema som skal brukes ved seponering av behandlingen. Det nye materialet distribueres av legemiddelprodusenten Biogen når det er ferdigstilt.

Preparatomtale (SPC) og pakningsvedlegg er også under oppdatering og vil bli tilgjengeliggjort på legemiddelsøk på Legemiddelverkets hjemmeside www.legemiddelverket.no/legemiddelsoek .

​Fant du det du lette etter?