Fingolimod brukes til behandling av relapserende-remitterende multippel sklerose (MS).  Det er en risiko for alvorlige bivirkninger som hudkreft, PML (progressiv multifokal leukoencefalopati), virusinfeksjoner, soppinfeksjoner eller bakterieinfeksjoner, inkludert infeksjoner i sentralnervesystemet for pasienter som starter behandling med fingolimod.


 

Følgende bivirkninger er rapportert hos pasienter som har brukt fingolimod:

• Basalcellekarsinom

• Progressiv multifokal leukoencefalopati (PML)

• Andre infeksjoner med opportunistiske patogener, inkludert infeksjoner i sentralnervesystemet

Råd til leger/helsepersonell:

Ved basalcellekarsinom:

• Hudundersøkelse anbefales før behandlingsstart og under behandling. Dersom det oppdages mistenkelige lesjoner bør pasienten henvises til en hudlege.

Ved PML:

• Vær oppmerksom på risikoen for PML og informer pasienter og omsorgspersoner om tidlige symptomer. Gi dem beskjed om å oppsøke lege dersom slike symptomer forekommer.

• Før oppstart av behandling med fingolimod, bør et baseline MR-bilde være tilgjengelig (vanligvis innen 3 måneder) som referanse.

• Ved rutinemessig MR-undersøkelse; vær oppmerksom på lesjoner som kan tyde på PML.

• Ved mistanke om PML, skal det utføres cerebral MR og behandlingen med fingolimod bør avbrytes til PML er utelukket.

Ved infeksjon:

• Ikke start behandling hos pasienter med en alvorlig aktiv infeksjon.

• Vurder å avbryte behandlingen dersom pasienten utvikler en alvorlig infeksjon. Nytte-/risikoforholdet bør vurderes nøye før behandlingen startes opp igjen.

Fortsett å følge anbefalingene for overvåking av hematologisk status (fullstendig blodcelletelling)

Mistenkte bivirkninger meldes på meldeskjema til RELIS i din helseregion.

Råd til pasienter:

• Oppsøk lege ved nye nevrologiske  symptomer. Snakk med legen din om du opplever bivirkninger. Mistenkte bivirkninger kan meldes av helsepersonell eller via den nettbaserte meldeordningen for pasienter.

Preparatomtale og pakningsvedlegg er oppdatert og det er sendt ut et «Kjære helsepersonell»-brev til nevrologer, sykehusapotek og RELIS. 

​Fant du det du lette etter?