​Hydroklortiazid er et vanndrivende legemiddel som brukes ved behandling av høyt blodtrykk, ulike typer ødem og hjertesvikt. Hydroklortiazid markedsføres i Norge blant annet som Esidrex og Hydrochlorthiazide, men selges mest i kombinasjon med andre blodtrykkssenkende legemidler.

Det europeiske legemiddelkontorets komite for legemiddelovervåking (PRAC) har sett nærmere på to nye danske befolkningsundersøkelser. Den ene fant en mulig sammenheng mellom bruk av hydroklortiazid (kumulativ dose) og risiko for leppekreft. Den andre fant sammenheng mellom langvarig bruk av hydroklortiazid og hudkreft. Kumulativ dose ≥ 50 000 mg (som tilsvarer bruk av 12,5 mg hydroklortiazid daglig i 11 år) var assosiert med justert odds ratio på 1,29 for basalcellekarsinom (95 % konfidensintervall: 1,23-1,35) og odds ratio på 3,98 for plateepitelkarsinom (95 % konfidensintervall: 3,68-4,31).

Råd til leger/helsepersonell

Råd til pasienter

  • Begrens eksponering for sollys og UV-stråler
  • Bruk tilstrekkelig beskyttelse når du oppholder deg i solen for å redusere risikoen for hudkreft
  • Sjekk huden regelmessig, se etter nye lesjoner og endringer i eksisterende lesjoner. Kontakt lege dersom du oppdager mistenkelige forandringer på hud eller leppe.
  • Snakk med legen din dersom du opplever bivirkninger. Mistenkte bivirkninger kan meldes av helsepersonell eller via den nettbaserte meldeordningen for pasienter.

Preparatomtale og pakningsvedlegg skal oppdateres, og det er sendt ut et «Kjære helsepersonell»-brev til fastleger, spesialister i indremedisin, hjertesykdommer, nyresykdommer, geriatrikere, hud- og veneriske sykdommer, apotek og sykehusapotek.

​Fant du det du lette etter?