Kategoriseringen er gjort med bakgrunn i to hovedkriterier; hvordan bruk av antibiotika hos dyr kan påvirke folkehelsen gjennom utvikling av antibiotikaresistens og behovet i veterinærmedisinen.

​Kategoriseringen er gjort med en "One Health"-tilnærming, og arbeidet er utført av Antimicrobial Advice Ad Hoc Expert Group (AMEG). Du finner en oversikt over kategoriseringen med eksempler på virkestoffer per klasse i følgende plakat på EMAs hjemmesider. Oversikten inneholder også administrasjonsvei og ulike formuleringer rangert etter betydning for utvikling av antibiotikaresistens.

Fullstendig informasjon om kategoriseringen, inkludert den vitenskapelige bakgrunnen for arbeidet kan du lese på EMAs hjemmesider.

Den nye kategoriseringen omfatter fire kategorier, fra A til D: Avoid, Restrict, Caution og Prudence.

  • Kategori A (Avoid): omfatter antibiotika som hittil ikke er godkjent til bruk på dyr i EU. Antibiotika i denne kategorien skal ikke brukes til matproduserende dyr, og skal bare brukes til sports- og familiedyr ved eksepsjonelle omstendigheter.
  • Kategori B (Restrict): omfatter kinoloner, 3. og 4. generasjons cefalosporiner og polymyksiner. Antibiotika i denne kategorien er kritisk viktige i humanmedisinen og bruk til dyr skal begrenses for å minske risikoen for folkehelsen. I Norge betyr dette at de kun er indisert ved akutte livstruende tilstander hvor det antas at annen antibakteriell behandling ikke vil ha ønsket virkning og i de tilfellene hvor dyrkning og resistensbestemmelse viser at andre alternativer ikke kan forventes å ha effekt.
  • Kategori C (Caution): omfatter antibiotika der det finnes alternativer til bruk på mennesker i EU, men bare noen få alternativer til enkeltindikasjoner til dyr. Antibiotika i denne kategorien skal bare brukes når det ikke finnes noen antibiotika i kategori D som ventes å ha klinisk effekt. 
  • Kategori D (Prudence): omfatter antibiotika som regnes som førstevalg når dette er mulig. Antibiotika i denne kategorien kan brukes til dyr, så lenge bruken er forsvarlig. Det betyr at unødvendig bruk og lange behandlingsperioder skal unngås, og flokkbehandling skal forbeholdes situasjoner der individbehandling ikke er gjennomførbart.

Den oppdaterte kategoriseringen tar også hensyn til alle klasser av antibiotika og inkluderer tilleggskriterier som tilgjengelighet av alternative antibiotika til dyr.

Vær oppmerksom på at kategoriseringen ikke ansees som en terapianbefaling. Det er også viktig å gjøre seg kjent med preparatomtalen for legemidlene som skal brukes, i tillegg til gjeldende lovverk (f.eks. MRL-regelverket). 

Kategoriseringen er vedtatt av både den europeiske komitéen for legemidler til dyr (CVMP) og den europeiske komitéen for legemidler til mennesker (CHMP). Den oppdaterte kategoriseringen tar hensyn til de erfaringene som er høstet siden den første kategoriseringen av antibiotika ble gjort i 2014. Da foreslo Verdens helseorganisasjon tre kategorier for de antibiotikatypene som ble regnet som kritisk viktige for folkehelsen.

​Fant du det du lette etter?