Legemiddelverket har i samarbeid med Helsedirektoratet laget en veileder for å styrke kunnskapen om forskriftsendringen og for å gjøre det lettere for helsepersonell i apotek å orientere seg om hvordan dokumentasjonsplikten i apotek skal oppfylles. Apotekforeningen har vært rådspurt i arbeidet.

Veileder om dokumentasjonsplikt i apotek

Om veilederen

Veilederen er delt i to deler. Første del omhandler hvilke opplysninger som er dokumentasjonspliktige i apotek ved ekspedisjon av legemidler etter resept og rekvisisjon, handelsvarer etter resept og nødekspedisjoner. Legemiddelverket har utarbeidet del 1 av veilederen.

Andre del omhandler hvilke andre opplysninger utover det som er knyttet til en reseptekspedisjon som skal registreres. I følge forskriften skal det registreres opplysninger som kan være relevante og nødvendige for helsehjelpen til den enkelte pasient, jf. pasientjournalforskriften § 6. Helsedirektoratet har utarbeidet  veiledning på dette området, og det er gitt eksempler på hva som anses som helsehjelp og ikke helsehjelp.

Helsedirektoratet har stor arbeidsbelastning på grunn av koronarelaterte oppgaver, og saksbehandlingstiden for henvendelser er for tiden lengre enn normalt. Apotekforeningen vil i den nærmeste perioden fungere som koordinator for spørsmål fra apotek som gjelder del 2 av veilederen. Spørsmål kan rettes til egen apotekkjede eller apotekforeningen@apotek.no.

Etter at vi har fått erfaring med eventuelle uklarheter i del 2, vil vi sammenstille spørsmål og svar og publisere disse på Legemiddelverkets hjemmeside.

Spørsmål som gjelder del 1 av veilederen kan rettes til Legemiddelverket.​Fant du det du lette etter?