Hva er oppdatert i retningslinjene?

 Oppdateringene inkluderer spesifiseringer av dokumentasjonskrav for henholdsvis

  • Real World Data
  • helserelatert livskvalitet
  • tilpasninger av parametriske funksjoner i forløpsanalyser. Blant annet vil det kreves innsendelse av «smoothed» og «unsmoothed» hasardsplott av de observerte dataene fra den kliniske studien.

 I tillegg inneholder oppdateringene avsnitt om

  • vaksiner, smittevern og resistens
  • diskonteringsrater i økonomiske analyser med tidshorisont lenger enn 40 år
  • oppdatert tabell «Gjenstående forventende QALYs for gjennomsnittsbefolkningen etter alder». Oppdateringen er basert på livskvalitetsvekter for den generelle befolkningen i Norge fra en studie utført av Stavem med flere i 2018 og dødelighetsdata fra SSB for 2019. Tabellen brukes i beregning av alvorlighetsgrad.

Hensikten med oppdateringene

En del av oppdateringene tydeliggjør kravene som stilles til dokumentasjonen. Noe av informasjonen etterspørres allerede i dag i flere saker. Hensikten med oppdateringene er å lette innsendelsen av dokumentasjon ved at kravene legges inn i retningslinjene, og dermed begrense behovet for å etterspørre ytterligere informasjon under saksbehandlingen. Dokumentasjonen som etterspørres bidrar til en best mulig faglig vurdering. Det gjelder spesielt Real World Data, livskvalitetsvekter og tilpasning av parametriske funksjoner til kliniske data i forløpsanalyser. Ved å få inn informasjonen tidlig vil vi kunne forkorte saksbehandlingstiden.

Ikrafttredelse og overgangsfase

I en overgangsfase fra og med 20. mai 2020 og til og med 20. november 2020 vil det være valgfritt å benytte de oppdaterte eller de gamle retningslinjene (fra 15.oktober 2018) ved innsending av dokumentasjon. Ved behov kan Legemiddelverket i løpende saksbehandling også før 20. november 2020 etterspørre noe av dokumentasjonen omhandlet av oppdateringene. Dette er i tråd med saksbehandling generelt, der utfyllende dokumentasjon kan etterspørres ved behov.

Se endringslogg for retningslinjene.      

De nye versjonene er publisert under:
Retningslinjer for dokumentasjonsgrunnlag for hurtig metodevurdering av legemidler 

De engelske retningslinjene  er oppdatert tilsvarende. 

Oppdateringene er gyldige fra og med 20. mai 2020.

​Fant du det du lette etter?