NB! Overdosering med digoksin kan i verste fall føre til dødsfall.

Disse retningslinjene beskriver overgang fra digitoksin tabletter til digoksin tabletter hos voksne. Eventuell overgang hos barn er en spesialistoppgave. Leger bør sette seg godt inn i preparatomtalen for digoksinpreparater.
 
Digoksin og digitoksin har omtrent samme farmakologiske effekter, bortsett fra at digoksin har noe mindre vagusstimulerende effekt. Bivirkningsprofilen er også relativt lik, men det er ulikheter både i stoffenes farmakokinetikk og legemiddelinteraksjoner. Nyrefunksjonen må vurderes for riktig doseinnstilling med digoksin, og må følges  jevnlig under behandlingen. Individuell dosering i større grad nødvendig ved behandling med digoksin.
 
Anbefalingene i dette dokumentet skal gi god sikkerhet ved overgangen, slik at riktig dosering ved overgang til digoksin oppnås i størst mulig grad.
 
Det er viktig at leger og farmasøyter setter seg godt inn i de farmakologiske egenskapene til digoksin, herunder stoffets potensial for bivirkninger og interaksjoner.

Fremgangsmåte ved konvertering fra digitoksin til digoksin hos voksne  

1. Seponering og oppstart
Digitoksin seponeres i 7 dager før oppstart av digoksin. Dersom det er mistanke om høy s-digitoksin, kan en konsentrasjonsmåling være nyttig.
 
Den 8. dagen startes med ventet vedlikeholdsdose av digoksin, vanligvis 0,125-0,250 mg daglig fordelt på 1-2 doser, avhengig av praktiske hensyn for pasienten og styrken av legemiddelet. For valg av digoksindose ut fra pasientens aktuelle digitoksindose, se punkt 2. Begynn med beregnet daglig dose, ikke gi økt startdose når pasienten skifter fra digitoksin til digoksin.
 
Vedlikeholdsdose til pasienter med hjertesvikt er 0,125-0,250 mg daglig. For pasienter med økt følsomhet overfor digoksin kan det være tilstrekkelig med 0,0625 mg daglig eller mindre. Tablettene tas til samme tid hver dag (1).
 
Ved hjertesvikt NYHA klasse III-IV anbefales det å konferere med spesialist i indremedisin/kardiologi ved konvertering.
 
2.   Ekvipotente doser av digitoksin og digoksin: 
 - 25 µg digitoksin tilsvarer 0,125 mg digoksin
 - 50 µg digitoksin tilsvarer 0,250 mg digoksin
 
Basert på samlet ukedose av digitoksin kan daglig digoksindose anslås. Ved ukedoser på 175-349 µg digitoksin, forsøkes 0,125 mg digoksin daglig og ved ukedoser på 350-700 µg digitoksin forsøkes 0,250 mg digoksin daglig.
 
3.  Nyresvikt
Digoksin- og kaliumnivået i serum må følges nøye!
Vedlikeholdsdosen av digoksin baseres på tabellen under, og det anbefales å starte i nedre doseområde av pasientsikkerhetsmessige hensyn (1, tilpasset norske grenser for nyresvikt):
 
GFR (ml/min)                   Dose
30-60 (moderat svikt)       0,125 mg/dag
15-30 (alvorlig svikt)         0,125 mg/dag
< 15 (terminal svikt)          0,0625 mg (62,5 µg) daglig eller hver annen dag
 
4. Monitorering
Digoksin utskilles i stor grad gjennom nyrene (cirka 80%), og serumkonsentrasjonen må derfor følges nøye. Det anbefales at første serummåling utføres ca. 7 dager etter oppstart av digoksin, og andre måling ca. 14 dager etter oppstart. Videre oppfølging avhenger av serumnivå, klinisk situasjon, særlig i forhold til nyresvikt og interaksjonsproblematikk. Blodprøve tas før digoksindosen inntas den aktuelle dagen, dvs medikament-fastende.
 
5. Terapeutisk og toksisk serumkonsentrasjon
Terapeutisk referanseområde for digoksin: 0,6-1,3 nmol/l
Toksisk reaksjon ses ved konsentrasjoner > 2,6 nmol/l, men bivirkninger kan oppstå ved lavere serumkonsentrasjoner av digoksin, særlig hos eldre. Hypokalemi øker risikoen for digoksintoksisitet, og s-kalium må derfor følges nøye under behandlingen.
 
6. Forsiktighetsregler
Se preparatomtale på Legemiddelverkets hjemmeside eller Felleskatalogen.
 
7. Interaksjoner
Digoksin har mange interaksjoner med andre legemidler. Blant annet kan amiodaron,erytromycin, klaritromycin og atorvastatin øke konsentrasjonen, mens fenytoin og johannesurt kan senke konsentrasjonen. Se preparatomtale på Legemiddelverkets hjemmeside, Felleskatalogen eller www.interaksjoner.no.
 
Se oversikt over digoksinpreparater på det norske markedet
Oversikt over farmakologiske ulikheter for de to digitalisglykosidene (2)
 
8. Overgangsordning
Digitoksin kan forskrives til 1.4. 2012, og reseptene vil være gyldige til 1.4. 2013. Dette vil lette overgangen for leger og pasienter.
 

Referanser

1. Ashley C, Currie A eds. The Renal Drug Handbook. UK Renal Pharmacy Group, 3rd ed, 2009, Radcliffe Publishing, UK.
2. Norsk legemiddelhåndbok. www.legemiddelhandboka.no
​Fant du det du lette etter?