​Legemiddelverket mener det ikke er vist at ressursbruken står i et rimelig forhold til nytten av legemidlet når man tar hensyn til tilstandens alvorlighet for de aktuelle pasientgruppene.

Bakgrunn

Hyperkolesterolemi er forhøyede konsentrasjoner av kolesterol i blodet, inkludert forhøyede verdier av det «dårlige kolesterolet», LDL-C. For mye LDL-C fremmer såkalt aterosklerotisk plakkoppbygging, det vil si fettavleiringer på innsiden av kroppens blodårer, og gir økt risiko for hjerte- og karsykdommer.

Dette er den andre vurderingen Legemiddelverket gjør av forhåndsgodkjent refusjon for Praluent. Søknad av 2016 ble ikke innvilget, men det ble i etterkant av vurderingen inngått en refusjonsavtale der alirokumab kan gis, til en redusert pris, ved individuell stønad og etter bestemte refusjonsvilkår til pasienter med særlig høy risiko for kardiovaskulære hendelser.
Praluent er en såkalt PCSK9-hemmer. Legemiddelverket har nylig gjort en metodevurdering av PCSK9-hemmeren Repatha (evolokumab), se metodevurderingsrapport for Repatha.

Repatha ble etter en reduksjon i legemiddelkostnaden vurdert å være kostnadseffektiv behandling i avgrensede pasientpopulasjoner, men vurderingen om å innvilge refusjon er oversendt Helse- og omsorgsdepartementet grunnet høye budsjettkonsekvenser for folketrygdens legemiddelbudsjett, se nyhetssak fra juli 2019.

Metodevurderingen av Praluent baserer seg på en kostnadsminimeringsanalyse mot Repatha. I en slik analyse forutsettes minst like god effekt, og samtidig ikke høyere kostnader enn sammenligningsalternativet. Det foreligger tilbud om konfidensielle avtalepriser for begge preparater. Når disse prisene legges til grunn, er kostnaden for behandling med Praluent høyere enn for Repatha, og Praluent kan derfor ikke anses som kostnadseffektiv behandling av hyperkolesterolemi i aktuelle pasientpopulasjoner.
Statens legemiddelverk finner at Praluent (alirokumab) ikke oppfyller kriteriene for å bli tatt opp på refusjonslisten etter blåreseptforskriftens § 2.

Les refusjonsvedtaket for Praluent.

Dagens avtale om refusjon etter individuell søknad for pasienter med heterozygot familiær hyperkolesterolemi med LDL-C ≥ 5,0 mmol/l og for pasienter med etablert aterosklerotisk kardiovaskulær sykdom med LDL-C ≥ 4,0 mmol/l vil likevel videreføres inntil videre med de etablerte vilkårene for bruk.

​Fant du det du lette etter?