​Legemiddelverket mener det ikke er vist at ressursbruken står i et rimelig forhold til nytten av legemidlet når man tar hensyn til tilstandens alvorlighet for de aktuelle pasientgruppene.

Bakgrunn

Hyperkolesterolemi er forhøyede konsentrasjoner av kolesterol i blodet, inkludert forhøyede verdier av det «dårlige kolesterolet», LDL-C. For mye LDL-C fremmer såkalt aterosklerotisk plakkoppbygging, det vil si fettavleiringer på innsiden av kroppens blodårer, og gir økt risiko for hjerte- og karsykdommer.

Dette er den andre vurderingen Legemiddelverket gjør av forhåndsgodkjent refusjon for Praluent. Søknad av 2016 ble ikke innvilget, men senere ble det inngått en refusjonsavtale. Avtalen innebærer at alirokumab kan gis, til en redusert pris, ved individuell stønad og etter bestemte refusjonsvilkår til pasienter med særlig høy risiko for kardiovaskulære hendelser.

Praluent er en såkalt PCSK9-hemmer. Legemiddelverket har nylig gjort en metodevurdering av PCSK9-hemmeren Repatha (evolokumab), se metodevurderingsrapport for Repatha.

Repatha ble etter en reduksjon i legemiddelkostnaden vurdert å være kostnadseffektiv behandling i avgrensede pasientpopulasjoner. Vurderingen om å innvilge refusjon er oversendt Helse- og omsorgsdepartementet grunnet høye budsjettkonsekvenser for folketrygdens legemiddelbudsjett, se nyhetssak fra juli 2019.

Metodevurderingen av Praluent baserer seg på en kostnadsminimeringsanalyse mot Repatha. I en slik analyse forutsettes minst like god effekt, og samtidig ikke høyere kostnader enn sammenligningsalternativet. Det foreligger tilbud om konfidensielle avtalepriser for begge preparater. Når disse prisene legges til grunn, er kostnaden for behandling med Praluent høyere enn for Repatha, og Praluent kan derfor ikke anses som kostnadseffektiv behandling av hyperkolesterolemi i aktuelle pasientpopulasjoner.
Statens legemiddelverk finner at Praluent (alirokumab) ikke oppfyller kriteriene for å bli tatt opp på refusjonslisten etter blåreseptforskriftens § 2.

Les refusjonsvedtaket for Praluent.

Individuell stønad

Dagens avtale om refusjon etter individuell søknad vil likevel videreføres inntil videre med de etablerte vilkårene for bruk. Avtalen gjelder for pasienter med heterozygot familiær hyperkolesterolemi med LDL-C ≥ 5,0 mmol/l og for pasienter med etablert aterosklerotisk kardiovaskulær sykdom med LDL-C ≥ 4,0 mmol/l.

Bruk ny søknadsløsning for blå resept

Leger oppfordres til å søknadsløsningen for blå resept når de søker individuell stønad. Den er enkel å bruke, og du får god veiledning om regelverk og vilkår underveis i søknadsprosessen. Dersom vilkårene er oppfylt, får du svar umiddelbart, slik at pasienten din kan hente legemiddelet på apoteket med en gang, uten å betale annet enn egenandelen.

Les mer om ny søknadsløsning for blåresept på helfo. no

​Fant du det du lette etter?