Gjennom sin behandling av Prioriteringsmeldingen sluttet Stortinget seg til de samlede prinsippene for prioritering til bruk i beslutninger på gruppenivå i helsetjenesten. I tråd med dette vil regjeringen revidere regelverket for legemidler finansiert over folketrygden, og Statens legemiddelverk vil revidere retningslinjer for legemiddeløkonomiske analyser. Frem til dette skjer vil Statens legemiddelverk vektlegge følgende i metodevurderingene - både for forhåndsgodkjent refusjon og nye metoder - der dokumentasjonen er innsendt i 2017:

  • Konsekvenser av legemiddelbehandling for pasientgruppers framtidige produktivitet vil ikke tillegges vekt. Dette innebærer at firmaer ikke behøver å regne på slike konsekvenser ved innsendelse av dokumentasjon.
  • Det skal tas hensyn til pasienters tidsbruk knyttet til gjennomføring av legemiddelbehandling og oppfølging.
  • Sykdommens alvorlighetsgrad angitt ved absolutt prognosetap vil være en faktor i vurderingen av om kostnadene ved bruk av legemidlet står i et rimelig forhold til den behandlingsmessige verdi og til kostnader forbundet med alternativ behandling.

Disse presiseringene skjer innenfor rammen av gjeldende regelverk og i samsvar med prinsippene for prioritering som Stortinget har sluttet seg til.

​Fant du det du lette etter?