For at et nytt legemiddel skal kunne gis refusjon på blå resept må Legemiddelverket gjøre en verdivurdering. Et viktig spørsmål i en slik vurdering er om nytten står i et rimelig forhold til kostnadene.

Les rapporten

Kriterier for prioritering

Stortingsmeldingen om prioritering har fastsatt tre kriterier som samfunnet skal benytte når vi vurderer å ta i bruk et nytt legemiddel: Nytte, ressursbruk og alvorlighet. Offentlig finansiering eller refusjon kan bare innvilges hvis behandlingen har en kostnad som står i et rimelig forhold til helseeffekten. 

I våre verdivurderinger sammenlikner vi legemidlet med dagens standardbehandling, som også har en kostnad og effekt. Derfor beregner vi mer-kostnaden og mer-effekten for det nye legemidlet. Analysene er bygd opp slik at den langsiktige virkningen og kostnadene blir evaluert. Vi vurderer kostnaden ved selve legemidlet, men også alle andre kostnader knyttet til behandling og oppfølging, for eksempel kontroll hos lege og sykehusinnleggelse.

Stortingets samtykke

Legemiddelverket har ferdigstilt sin refusjonsrapport om hvilke pasientgrupper som oppfyller prioriteringskriteriene, og forslag til hvilke krav som skal stilles til legenes forskrivning av Aimovig.  
 
Det er anslått at merkostnadene på folketrygdens legemiddelbudsjett for den aktuelle pasientgruppen vil overstige 100 millioner kroner, noe som krever Stortingets samtykke. Saken er derfor oversendt Helse- og omsorgsdepartementet for videre vurdering i de ordinære budsjettprosessene. 

Se spørsmål og svar om Aimovig

Arbeider Legemiddelverket fortsatt med refusjonssaken? 

Nei, Legemiddelverket har avsluttet sin saksbehandling og sendte rapporten til Helse- og omsorgsdepartementet 12. juni, siden kostnadene overstiger vår fullmaktsgrense. Vi bistår departementet hvis nødvendig.
 

Er det mulig å få Aimovig etter individuell søknad i påvente av endelig beslutning? 

Nei, etter nytt regelverk som trådte i kraft 1 januar 2018 kan refusjon kun gis dersom prioriteringskriteriene er oppfylt. Dette betyr at HELFO ikke behandler søknader om individuell stønad for Aimovig så lenge saksbehandlingen pågår. Dette gjelder selv om saken nå ligger hos departementet. 
 

Når kan et vedtak om refusjon forventes? Hvor lang tid bruker HOD vanligvis?

I henhold til den ordinære budsjettprosessen kan Aimovig bli tatt opp på refusjonslisten tidligst 1.januar 2020. 
 

Hvem vil eventuelt få refundert Aimovig når saken er ferdig behandlet i departementet? 

Legemiddelverket vurderer bruken som mest kostnadseffektiv hos pasienter med kronisk migrene, det vil si de med mer enn 15 dager med migrene i måneden.
 

Har Legemiddelverket tatt i betraktning at Aimovig vil kunne øke deltakelsen i arbeidslivet hos pasienter med migrene? 

Nei, fordi det er besluttet av Stortinget at slike kostnadsgevinster ikke skal medberegnes i verdivurderingen: «Mennesket har verdi i seg selv, ikke i kraft av hva det har gjort seg fortjent til eller kan yte i arbeidslivet." For mer informasjon vedrørende denne bestemmelsen se Meld. St. 34 (prioriteringsmeldingen).  

Hvorfor får ikke norske pasienter refundert Aimovig når pasienter i resten av Norden får?

Aimovig har fått markedsføringstillatelse i Norge på lik linje med andre land i EØS-området, og er dermed godkjent for bruk. Vurderinger av om legemidlet skal tas i bruk med offentlig finansering er imidlertid ulik fra land til land. I Sverige er det gitt tidsbegrenset refusjon i påvente av nye data. I Danmark er det innført til et lite antall brukere. I flere land, blant annet UK og Frankrike, har per i dag sagt nei til å offentlig finansiering av legemidlet. 
 
I Norge har vi et regelverk som sier at ingen nye legemidler skal tas i bruk uten at det er gjort en vurdering opp mot prioriteringskriteriene. I tillegg har vi en fullmaktsgrense som gjør at innføring av legemidler med svært store konsekvenser for legemiddelbudsjettet, er et så stort prioriteringsspørsmål at det må løftes til Stortinget. 
 

Hvorfor koster Aimovig så mye?

Prisen på Aimovig utgjør omtrent 70 000 NOK i året per pasient. Legemiddelfirmaet står fritt til å tilby legemiddelet til en lavere pris. 
​Fant du det du lette etter?