For at et nytt legemiddel skal kunne gis refusjon på blå resept må Legemiddelverket gjøre en verdivurdering. Et viktig spørsmål i en slik vurdering er om nytten står i et rimelig forhold til kostnadene.

Les rapporten

Kriterier for prioritering

Stortingsmeldingen om prioritering har fastsatt tre kriterier som samfunnet skal benytte når vi vurderer å ta i bruk et nytt legemiddel: Nytte, ressursbruk og alvorlighet. Offentlig finansiering eller refusjon kan bare innvilges hvis behandlingen har en kostnad som står i et rimelig forhold til helseeffekten. 

I våre verdivurderinger sammenlikner vi legemidlet med dagens standardbehandling, som også har en kostnad og effekt. Derfor beregner vi mer-kostnaden og mer-effekten for det nye legemidlet. Analysene er bygd opp slik at den langsiktige virkningen og kostnadene blir evaluert. Vi vurderer kostnaden ved selve legemidlet, men også alle andre kostnader knyttet til behandling og oppfølging, for eksempel kontroll hos lege og sykehusinnleggelse.

Stortingets samtykke

Legemiddelverket har ferdigstilt sin refusjonsrapport om hvilke pasientgrupper som oppfyller prioriteringskriteriene, og forslag til hvilke krav som skal stilles til legenes forskrivning av Aimovig.  
 
Det er anslått at merkostnadene på folketrygdens legemiddelbudsjett for den aktuelle pasientgruppen vil overstige 100 millioner kroner, noe som krever Stortingets samtykke. Saken er derfor oversendt Helse- og omsorgsdepartementet for videre vurdering i de ordinære budsjettprosessene. 
 
​Fant du det du lette etter?