​Rotavirus er årsak til om lag 2/3 av alle sykehusinnleggelser med diaré og oppkast blant sped- og småbarn i Norge. Vaksinasjon mot mage- og tarminfeksjon forårsaket av rotavirusinfeksjon ble innført høsten 2014. Alle barn født fra og med 1. september 2014 tilbys vaksine ved 6 og 12 ukers alder. I Norge benyttes rotavirusvaksinen Rotarix.

Oversikt over antall vaksinerte barn per 2. mars 2015 - antall doser satt:

  • 1. dose: 15 050
  • 2. dose: 9577
  • Totalt: 24 627

Les mer om vaksinasjonsprogrammet på nettsidene til Folkehelseinstituttet.

Antall meldte bivirkninger

Det er så langt i vaksinasjonsprogrammet sendt inn 116 bivirkningsmeldinger, hvorav 5 er klassifisert som alvorlige*. Med andre ord regnes de aller fleste bivirkningene (96%) som lite alvorlige. Folkehelseinstituttet oppfordrer det første året til at alle mistenkte bivirkninger av rotavirusvaksinen blir meldt, slik det er vanlig for nye vaksiner. Legemiddelverket vil publisere oversikt over meldte bivirkninger av rotavirusvaksinen to ganger i året.

Hvilke bivirkninger er meldt?

De vanligste meldte bivirkningene av rotavirusvaksinen er diaré og oppkast/gulping, magesmerter/luftplager, nedsatt appetitt, gråt, utslett og feber.

Symptomer rapportert etter vaksinasjon, per 2. mars 2015

Hovedgrupper

Antall reaksjoner

Mage-tarmsymptomer

Eks.: Oppkast, diaré,​​ forstoppelse, friskt blod i avføringen

155

Generelle symptomer og reaksjoner på administrasjonsstedet

Eks.: Gråt, ubehag, feber

92

Hudsymptomer

Eks.: Utslett, kløe

21

Nevrologiske symptomer

Eks.: Sløvhet, økt søvnbehov

14

 

Stoffskifte- og ernæringsbetingede symptomer

Eks.: Redusert appetitt

14

Psykiatriske symptomer

Eks.: Søvnforstyrrelser, redusert blikkontakt

12

Luftveissymptomer

Eks.: Pustevansker, hoste

5

Undersøkelser

Eks.: Økt kroppstemperatur, redusert urinmengde

3

Infeksjoner

Eks.: Streptokokkinfeksjon, mage-/tarminfeksjon, luftveisinfeksjon

3

Øyesymptomer

Eks.: Synsforstyrrelser

2

Symptomer fra lever og galleveier

Eks.: Forhøyede nivåer av lever-/galleenzymer

2

 

Muskelskjelettsymptomer

Eks.: Muskelrykninger

2

 

Karsymptomer

Eks.: Blekhet

1

Totalt

326**

Fem alvorlige meldinger

Fem hendelser er klassifisert som alvorlige fordi barnet ble innlagt på sykehus:

  • Ett tilfelle av mistenkt tarminvaginasjon (blokkering i nedre del av tarmen) ble avkreftet. Det ble påvist en mage-tarminfeksjon. Barnet er nå friskt igjen.

  • To tilfeller der barna hadde mage-tarmsymptomer, og ved innleggelse ble det påvist forhøyet blodnivå av bilirubin (et fargestoff som finnes i gallen). Begge barna hadde hatt gulsott som nyfødte. Begge ble utskrevet etter et døgn.

  • Ett tilfelle med øvre luftveissymptomer viste seg å være en RS-virusinfeksjon. Symptomene startet på vaksinasjonsdagen. Sammenheng med vaksinen er vurdert som lite sannsynlig.

  • Ett tilfelle av rykninger/kramper. Barnet ble innlagt og utredet, og annen årsak påvist.

I den norske bivirkningsdatabasen er det i tillegg syv hendelser som ble meldt før barnevaksinasjonsprogrammet begynte, hvorav to alvorlige. I det ene alvorlige tilfellet ble annen årsak til symptomene påvist. I det andre tilfellet som gjaldt et barn med feber, var årsakssammenhengen usikker ettersom feberen opptrådte tidligere enn ventet med denne vaksinen.

Det er hittil ikke meldt noen nye eller uventede mistenkte bivirkninger og det er ingen grunn til å endre gjeldende anbefalinger om bruk av vaksinen. Legemiddelverket fortsetter å følge nøye med på bivirkningsrapporteringen for rotavirusvaksinen.


*Meldingen må oppfylle ett eller flere av følgende kriterier for å klassifiseres som en alvorlig melding: Reaksjonen har medført sykehusinnleggelse eller forlenget sykehusopphold, er regnet som en medisinsk viktig hendelse, har gitt vedvarende betydelig nedsatt funksjonsevne eller funksjonskapasitet, livstruende sykdom eller død.

** Antallet reaksjoner er høyere enn antall meldinger, fordi hver melding kan omtale flere bivirkningssymptomer/reaksjoner.

​Fant du det du lette etter?