Målet er at anbud for terapeutisk likeverdige legemidler skal gi prisreduksjoner, slik at flere pasienter kan nyte godt av viktige legemidler.  ​

Sykehusinnkjøp HF, divisjon legemidler (LIS) gjennomfører anskaffelser av legemidler som finansieres av folketrygden i henhold til Blåreseptforskriften, på vegne av Statens Legemiddelverk etter oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet. Dette er utgangspunktet for piloten som nå gjennomføres.

Les også nyhetssak 14.10.21: Pilot for anbud på folketrygdfinansierte legemidler

Klinisk kompetanse er viktig

En viktig forutsetning for konkurranseutsetting av legemidler er å bygge på klinisk kompetanse og brukerkompetanse. Det er derfor av stor verdi at ledende klinisk ekspertise og brukere deltar i arbeidet. Derfor er det etablert en spesialist- og brukergruppe der medlemmene oppnevnes på bakgrunn av sin kliniske kompetanse innenfor det aktuelle sykdomsområdet og representerer det kliniske fagmiljøet i Norge. Brukerrepresentanter deltar også med en sentral rolle i arbeidet. Statens legemiddelverk og Helsedirektoratet deltar som faste medlemmer i spesialistgruppene. Sykehusinnkjøp er sekretariat og har prosjektledelsen for anskaffelsene.   

Spesialist- og brukergruppene skal: 

 • gi faglige innspill ved utarbeidelsen av konkurransegrunnlaget for anskaffelsen
 • utarbeide anbefalinger til det kliniske miljøet for hvordan anskaffelsen skal følges i klinisk praksis
 • bistå i implementeringen av anskaffelsen  

Spesialist- og brukergruppens anbefaling skal benyttes som grunnlag for retningslinjer knyttet til forskrivning av PCSK9-hemmere i etterkant av anbudskonkurransen.

Utnevnelse av medlemmer 

Statens Legemiddelverk har utnevnt medlemmene av spesialist- og brukergruppen etter forslag fra Norsk cardiologisk selskap, Norsk forening for allmennmedisin, Lipidklinikken, Brukerutvalget for Helse Sør-Øst på vegne av brukerutvalgene for de regionale helseforetakene samt pasientorganisasjonen for familiær Hyperkolesterolemi (FH-Norge). Medlemmene utpekes for den enkelte anskaffelsen.  

Medlemmer av spesialist- og brukergruppen

Følgende medlemmer er utnevnt til spesialist- og brukergruppen:

Norsk Cardiologisk selskap:

 • Elisabeth Vesterbekkmo, MD. Spesialist i indremedisin/hjertesykdommer, overlege ved klinikk for hjertemedisin, St. Olavs hospital og leder av den regionale lipidpoliklinikken Helse-Midt-Norge.
 • Anders Hovland, MD/PhD, Spesialist i indremedisin/hjertesykdommer og privatpraktiserende kardiolog i Bodø.
 • John Munkhaugen, MD/PhD, Spesialist i indremedisin/hjertesykdommer og overlege ved Drammen sykehus.
 • Anne Grethe Semb, MD/PhD, Spesialist i indremedisin/hjertesykdommer ogoverlege ved Diakonhjemmet sykehus.

Norsk forening for allmennmedisin:

 • Frode Edvardsen, fastlege på Heimdal (Trondheim), spesialist i allmennmedisin og snart spesialist i klinisk farmakologi. Medlem i Norsk forening for allmennmedisin sin faggruppe i farmakologi.
 • Lars Strauman, fastlege i Leknes (Lofotlegene Legesenter)

Lipidklinikken:

 • Emil A. Asprusten, overlege ved Lipidklinikken, Oslo Universitetssykehus
 • Christ Berge, overlege ved Lipidklinikken, Haukeland Universitetssykehus

Brukerutvalgene for de regionale helseforetakene:

 • Øystein Kydland, medlem av brukerutvalget Helse Sør-Øst

FH-Norge (Pasientorganisasjon for Familiær Hyperkolesterolemi):

 • Margaretha Hamrin, leder av foreningen

Helsedirektoratet:

 • Harald Lislevand, seniorrådgiver i avdeling for helserefusjoner

Statens Legemiddelverk:

 • Steinar Madsen, overlege og kardiolog
 • Kristian Samdahl, seniorrådgiver metodevurdering
​Fant du det du lette etter?