​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Legemiddelverket er en del av systemet Nye metoder og bidrar blant annet med kost-nyttevurderinger av legemidler, såkalte metodevurderinger, før Beslutningsforum tar stilling til om de skal tas i bruk i norske sykehus.  I disse vurderingene beregnes nytte og kostnad, sett opp mot sykdommens alvorlighet.

Nå har Nye metoder gått gjennom de nye metodene som var oppe i 2022, og sett på hvordan tidsbruken er fordelt mellom legemiddelleverandørene, Statens legemiddelverk, Sykehusinnkjøp HF og saksbehandlingen i Nye metoder.​​​​


kakediagram.png

​Kakediagrammet over viser ikke komplett tidslinje, men tidsbruk (antall dager) i de ulike fasene. LIS står for Sykehusinnkjøp, divisjon legemidler, RHF betyr regionalt helseforetak og SLV er forkortelse for Statens legemiddelverk. Den mørkegrønne fargen illustrerer tida som leverandørene (legemiddelselskapene) bruker på sitt arbeid, og den lyseblå viser tida de interne aktørene i Nye metoder-systemet bruker.​​

Antall dager Legemiddelverket bruker på metodevurdering, minus klokkestopp og beregnet fra det tidspunkt vi mottar og har validert dokumentasjonsgrunnlaget, inkluderer tiden saken har ligget i kø før saksbehandlingen startet.​

Rekordår

Hver måned vurderer Beslutningsforum hvilke nye legemidler og metoder som skal brukes i sykehusene. Før saken kommer opp i Beslutningsforum, har den vært gjennom flere faser og innom mange aktører.

2022 ble et rekordår for Nye metoder. Beslutningsforum innførte til sammen 100 nye metoder, mens 38 ikke ble innført.

Les mer: Rekordmange nye metoder innført (Nye Metoder)

Legemiddelselskapene bruker mer tid

Beregningene for tidsbruken som Nye metoder har gjort tar utgangspunkt i legemidler som har vært oppe til beslutning i Beslutningsforum for første gang i 2022. I kakediagrammet over vises resultatet, der den røde fargen illustrerer tida som leverandørene - altså legemiddelselskapene - bruker på sitt arbeid, mens den grønne fargen viser tida de interne aktørene i Nye metoder-systemet bruker.

Legemiddelselskapene har ansvaret for å levere inn dokumentasjon og forskning på hvor effektive og trygge de nye legemidlene de vil innføre og selge i Norge, er. I 2021 brukte legemiddelselskapene til sammen 289 dager på å levere denne etterspurte dokumentasjonen​, mens det økte til 374 dager i 2022.

Solid innsats og samarbeid

– Diagrammet viser først og fremst at vi er mange aktører som legger ned en solid innsats for at pasientene i Norge skal få tilgang til trygge og effektive legemidler til riktig pris, så tidlig som mulig. Jeg opplever samarbeidet med legemiddelindustrien som godt og konstruktivt, noe som også vises igjen i 2022 i form av at det aldri før er innført så mange nye metoder og legemidler i Norge, sier Inger Cathrine Bryne, administrerende direktør i Helse Vest RHF og leder av Beslutningsforum. 

Hun påpeker at vi må vi fortsette å jobbe for at tiden det tar - før et nytt legemiddel blir tilgjengelig for norske pasienter - er så kort som mulig. 

 Det gjelder selvsagt for aktørene i Nye metoder, men også legemiddelselskapene må ta sin del av ansvaret for tidsbruken her. Tallene viser at de står for mer enn halvparten av tida som brukes opp mot en beslutning.​

Her kan du lese hele nyheten fra Nye metoder med flere tall og bakgrunn.

​Fant du det du lette etter?