​​PML er en sjelden og alvorlig hjerneinfeksjon som er forårsaket av JC-viruset. Dette viruset er vanlig i den generelle befolkningen, men fører bare til PML hvis immunsystemet er svekket. PML har lignende symptomer på demyeliniserende sykdom som multippel sklerose.

Tecfidera er godkjent for behandling av relapserende-remitterende (attakkvis) multippel sklerose hos voksne.

Råd til leger:

  • Informer pasienten om symptomene på PML og om at det er en risiko for at PML kan oppstå.
  • Lymfopeni er en kjent bivirkning av dimetylfumarat. Fullstendige blodtellinger, inkludert lymfocytter, bør utføres før oppstart av behandlingen og deretter hver 3. måned.
  • Før oppstart av behandlingen bør det foreligge en referanse-MR som ikke er eldre enn 3 måneder.
  • Dersom pasienter utvikler alvorlig, langvarig lymfopeni (0,5x109/liter i mer enn 6 måneder) bør seponering vurderes
  • Dersom behandlingen stanses på grunn av mistanke om lymfopeni skal pasienten følges opp frem til lymfocttallene er normale.
  • Dersom man velger å fortsette behandlingen til tross for langvarig, alvorlig lymfopeni skal pasienten på nytt minnes om faren for PML og symptomene. Pasienten bør overvåkes nøye og MR-undersøkelser bør vurderes.
  • Ved mistanke om PML skal dimetylfumarat seponeres umiddelbart.
  • Meld mistenkte bivirkninger til RELIS i din helseregion.

Det er meldt tre meldinger om PML på Tecfidera siden produktet kom på markedet. Alle tre pasientene hadde hatt langvarig og alvorlig reduksjon av de hvite blodcellene (lymfopeni) ved bruk av dimetylfumarat i mellom ett og 3,5 år før de utviklet PML. Alle pasientene var positive for JC-virus når de fikk diagnosen. PML er tidligere sett på andre legemidler som brukes ved MS.  Ingen av disse meldingene er fra Norge.

Det er sendt ut et «Kjære helsepersonell»-brev til spesialister og andre leger innen nevrologi, sykepleiere innen nevrologi, alle landets apotek og RELIS.

​Fant du det du lette etter?