​​ Bakgrunn

Trulicity er en ny langtidsvirkende glukagon-lignende peptid (GLP-1) reseptoragonist (RA) som administreres én gang i uka.
Kostnadseffektiviteten for Trulicity er vist i en kostnadsminimeringsanalyse med Victoza (liraglutid) som hovedkomparator. Firma har levert dokumentasjon for at effekt og bivirkningsdata for Trulicity og Victoza er sammenlignbare.
Les hele refusjonsrapporten

Refusjonsberettiget bruk:

Behandling av type 2 diabetes mellitus kun i kombinasjon med metformin og/eller sulfonylurea. Insulinbehandling må være vurdert som et alternativ før oppstart.

Refusjonsvilkår:

198: Refusjon ytes kun til pasienter som ikke oppnår tilstrekkelig sykdomskontroll på høyeste tolererte dose med:
- kombinasjonen av metformin og sulfonylurea, eller
- metformin alene dersom det er tungtveiende medisinske grunner for ikke å bruke sulfonylurea, eller
- sulfonylurea alene dersom det er tungtveiende medisinske grunner for ikke å bruke metformin.