​​​​​Bakgrunn

Osteoporose, også kalt "benskjørhet" eller "lav benmasse", er en risikofaktor for brudd og defineres som en systemisk skjelettsykdom. Den kjennetegnes ved redusert knokkelstyrke på grunn av redusert bentetthet. Osteoporose gir seg kliniske utslag i såkalte lavenergibrudd. De hyppigste typene brudd er vertebrale brudd, lårhalsbrudd og underarmsbrudd.

Denosumab er et humant monoklonalt antistoff som reduserer nedbryting av bein. Anbefalt dosering ved osteoporose er 60 mg denosumab gitt som subkutan injeksjon hver 6. måned.

Legemiddelverket vurderte en helseøkonomisk analyse der kostnader og helseeffekter ved bruk av denosumab ble sammenlignet med alendronat i førstelinje behandling av osteoporose hos postmenopausale kvinner. Etter en helhetsvurdering mener Legemiddelverket at det ikke er godt nok dokumentert at denosumab er en kostnadseffektiv behandling sammenlignet med alendronat. Avgjørende for konklusjonen var stor usikkerhet knyttet til den relative effekten av denosumab sammenlignet med alendronat, samt at denosumab er forbundet med marginale helsegevinster og potensiell høy ressursbruk sammenlignet med behandling med alendronat.

Les refusjonsrapporten for Prolia.

Refusjonsberettiget bruk:

Behandling av osteoporose hos postmenopausale kvinner som har økt risiko for brudd.

Vilkår:

56

-Benmasse (BMD/BMC) 2,5 standardavvik eller mer under gjennomsnittet til friske, unge voksne kvinner/menn (T-score < -2,5) og

- ett eller flere lavenergibrudd (osteoporosebrudd).

Hvis benmassemåling av medisinske grunner ikke kan gjennomføres eller det er forhold som gjør tolkningen av undersøkelsen vanskelig, må årsaken journalføres

128 Til pasienter som ikke kan behandles med bisfosfonat tabletter fordi de: 

- har gastrointestinale plager som er til hinder for oral behandling, eller 

- ikke klarer å sitte eller stå i minst 30 minutter slik at doseringsanvisningene for behandling med bisfosfonat tabletter ikke kan overholdes

203 Refusjon ytes kun til kvinner fra og med 75 år

​Fant du det du lette etter?