​Stelfonta, 1 mg/ml injeksjonsvæske "QBiotics", har nylig blitt godkjent til behandling av inoperable, ikke-metastatiske mastcelletumorer (MCT) i hud og underhud hos hund. Preparatet injiseres intratumoralt, og den aktive substansen tigilanoltiglat er en proteinkinase C-aktivator som forårsaker nekrose av celler som er i direkte kontakt med substansen.

Preparatet ble godkjent gjennom den sentrale EU-prosedyren, der den faglige vurderingen gjøres av den europeiske komitéen for legemidler til dyr (CVMP). Et mindretall i komiteen hadde imidlertid innvendinger mot godkjenningen fordi de mente at det var for store sikkerhetsproblemer forbundet med behandlingen.

Råd til veterinærer

Legemiddelverket anbefaler at veterinærer som vurderer å bruke Stelfonta, gjør seg godt kjent med forsiktighetsregler for og bivirkninger av behandlingen, som spesielt inkluderer følgende:

  • Virkningsmekanismen medfører at sårdannelse etter behandling alltid forventes. Sårene kan bli betydelig større enn tumoren som behandles, og det kan ta mer enn 6 uker før sårene er avhelet.
  • Subkutan, intravenøs og annen feilinjeksjon, eller utilsiktet selvinjeksjon kan ha alvorlige følger fordi virkningen av tigilanoltiglat er uspesifikk (den skader ikke bare neoplastiske celler). Sedasjon vil ofte være nødvendig for å redusere risikoen for slik feilinjeksjon.
  • Det kan være rester av tigilanoltiglat på behandlingsstedet og i avstøtt materiale. Engangshansker må derfor brukes ved håndtering av dette, og barn må holdes unna hunden inntil såret er avhelet dersom det ikke kan tildekkes.
  • Kortikosteroider og histamin-reseptorblokkere må gis før og etter behandling med Stelfonta, for å redusere risikoen for mastcelledegranulering.

Mer informasjon finnes i preparatomtalen (SPC). Veterinærer oppfordres til å lese denne nøye og vurdere nytte-/risikoforholdet for den enkelte pasient i samråd med hundens eier før bruk.

Meld bivirkninger

Selv om sårdannelser er forventet, er det viktig at dette – og eventuelle andre mistenkte bivirkninger – meldes. Bruk meldeskjema som ligger på Legemiddelverkets hjemmesider.

​Fant du det du lette etter?