​Statens legemiddelverk har hatt retningslinjer for legemiddeløkonomiske analyser siden 2002, oppdatert i mars 2012. I tråd med de vedtatte prinsippene i Prioriteringsmeldingen, samt ny legemiddel- og blåreseptforskrift, er retningslinjene revidert.

Retningslinjer og mal

Retningslinjene med tilhørende mal for innsending skal benyttes ved utarbeidelse av dokumentasjon for hurtig metodevurderinger av legemidler for beslutninger om offentlig finansiering i henholdsvis folketrygden og spesialisthelsetjenesten (Nye metoder).

Retningslinjene er oppdatert 1. mai 2018. Endringene er presisert i endringslogg for retningslinjene.

Se retningslinjer for dokumentasjonsgrunnlag for hurtig metodevurdering av legemidler oppdatert 1. mai 2018 (pdf)

Retningslinjene gir blant annet føringer for

  • litteratursøk og utvelgelse av relevant dokumentasjon
  • dokumentasjon av effekt og sikkerhet
  • dokumentasjon av relativ effekt
  • dokumentasjon av helserelatert livskvalitet
  • effekt-,bivirknings- og livskvalitetsdata som benyttes som input til modellen
  • helseøkonomiske analyser
  • modellering
  • beregning av alvorlighetsgrad
  • behandling av usikkerhet i analysene
  • beregning av budsjettkonsekvenser 

Overgangsfase

I en overgangsfase f.o.m. 1. januar og t.o.m. 30. juni 2018 vil det være valgfritt å benytte de reviderte eller de nåværende retningslinjer (gyldige fra 1.mars 2012) ved innsending av dokumentasjon. F.o.m. 1. juli 2018 skal imidlertid de reviderte retningslinjene følges ved innsending av dokumentasjon.

Fra og med 1. januar 2018 vil vurderingen av dokumentasjonen for offentlig finansiering bli gjort i henhold til legemiddel- og blåreseptforskriften som er gjeldende fra 1. januar 2018

Oppdatert: 30.04.2018

Publisert: 22.12.2017

​Fant du det du lette etter?