​Statens legemiddelverk har hatt retningslinjer for legemiddeløkonomiske analyser siden 2002, oppdatert i mars 2012. I tråd med de vedtatte prinsippene i Prioriteringsmeldingen, samt ny legemiddel- og blåreseptforskrift, er retningslinjene revidert.

Retningslinjer og mal

Retningslinjene med tilhørende mal for innsending skal benyttes ved utarbeidelse av dokumentasjon for hurtig metodevurderinger av legemidler for beslutninger om offentlig finansiering i henholdsvis folketrygden og spesialisthelsetjenesten (Nye metoder).

Retningslinjene og tilhørende mal er oppdatert 15. oktober 2018. Endringene er presisert i endringslogg for retningslinjene.

Se retningslinjer for dokumentasjonsgrunnlag for hurtig metodevurdering av legemidler oppdatert 15. oktober 2018 (pdf)

Retningslinjene gir blant annet føringer for

  • litteratursøk og utvelgelse av relevant dokumentasjon
  • dokumentasjon av effekt og sikkerhet
  • dokumentasjon av relativ effekt
  • dokumentasjon av helserelatert livskvalitet
  • effekt-,bivirknings- og livskvalitetsdata som benyttes som input til modellen
  • helseøkonomiske analyser
  • modellering
  • beregning av alvorlighetsgrad (se også supplerende notat om bruk av beregningsprinsippene for forebygging eller behandling)
  • behandling av usikkerhet i analysene
  • beregning av budsjettkonsekvenser 

For hurtig metodevurdering av vaksiner foreligger et retningsgivende notat for dokumentasjonen som skal sendes inn.

Oppdatert: 16.05.2019

Publisert: 22.12.2017

​Fant du det du lette etter?