Les nyhetssaken for mer informasjon.

Statens legemiddelverk har hatt retningslinjer for legemiddeløkonomiske analyser siden 2002, med revisjoner i 2012 og 2018.  Fra og med  2018 er retningslinjene i tråd med de vedtatte prinsippene i Prioriteringsmeldingen, samt ny legemiddel- og blåreseptforskrift.​

I en overgangsfase fra og med 20. mai 2020 og til og med 20. november 2020 vil det være valgfritt å benytte de oppdaterte eller de gamle retningslinjene (fra 15. oktober 2018) ved innsending av dokumentasjon. Ved behov kan Legemiddelverket i løpende saksbehandling også før 20. november 2020 etterspørre noe av dokumentasjonen omhandlet av oppdateringene.

Retningslinjer og mal

Retningslinjene med tilhørende mal for innsending skal benyttes ved utarbeidelse av dokumentasjon for hurtig metodevurderinger av legemidler for beslutninger om offentlig finansiering i henholdsvis folketrygden og spesialisthelsetjenesten (Nye metoder).

Retningslinjene er oppdatert 20. mai 2020. Endringene er presisert i endringslogg for retningslinjene.

Se retningslinjer for dokumentasjonsgrunnlag for hurtig metodevurdering av legemidler oppdatert 20. mai 2020 (pdf)

Retningslinjene gir blant annet føringer for

  • litteratursøk og utvelgelse av relevant dokumentasjon
  • dokumentasjon av effekt og sikkerhet
  • dokumentasjon av relativ effekt
  • dokumentasjon av helserelatert livskvalitet
  • effekt-,bivirknings- og livskvalitetsdata som benyttes som input til modellen
  • helseøkonomiske analyser
  • modellering
  • beregning av alvorlighetsgrad (se også supplerende notat om bruk av beregningsprinsippene for forebygging eller behandling)
  • behandling av usikkerhet i analysene
  • beregning av budsjettkonsekvenser 

For hurtig metodevurdering av vaksiner foreligger et retningsgivende notat for dokumentasjonen som skal sendes inn.

De gamle retningslinjene fra 15.10.2018.

Oppdatert: 20.05.2020

Publisert: 22.12.2017

​Fant du det du lette etter?