​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Statens legemiddelverk har hatt retningslinjer for legemiddeløkonomiske analyser siden 2002, med revisjoner i 2012 og 2018.  Fra og med 2018 er retningslinjene i tråd med de vedtatte prinsippene i Prioriteringsmeldingen, samt ny legemiddel- og blåreseptforskrift.​ Siste større revisjon ble foretatt i 2020. En mindre oppdatering kom i 2021.

Retningslinjer

Retningslinjene med tilhørende mal for innsending skal benyttes ved utarbeidelse av dokumentasjon for hurtig metodevurderinger av legemidler for beslutninger om offentlig finansiering i folketrygden og spesialisthelsetjenesten (Nye metoder).

Retningslinjene er oppdatert oktober 2021. Endringene er presisert i endringslogg for retningslinjene.

Se retningslinjer for dokumentasjonsgrunnlag for hurtig metodevurdering av legemidler oppdatert oktober 2​021 (pdf)

Retningslinjene gir blant annet føringer for

  • litteratursøk og utvelgelse av relevant dokumentasjon
  • dokumentasjon av effekt og sikkerhet
  • dokumentasjon av relativ effekt
  • dokumentasjon av helserelatert livskvalitet
  • effekt-,bivirknings- og livskvalitetsdata som benyttes som input til modellen
  • helseøkonomiske analyser
  • modellering
  • beregning av alvorlighetsgrad (se også supplerende notat om bruk av beregningsprinsippene for forebygging eller behandling)
  • behandling av usikkerhet i analysene
  • beregning av budsjettkonsekvenser 

For hurtig metodevurdering av vaksiner foreligger et retningsgivende notat for dokumentasjonen som skal sendes inn.

Oppdatert: 22.10.2021

Publisert: 22.12.2017

​Fant du det du lette etter?