Prioriteringsmeldingen

Prioriteringsmeldingen «Verdier i pasientenes helsetjeneste» (Meld. St. 34, 2015-2016) ble lagt fram av regjeringen 3. juni 2016. Den fikk sin tilslutning i Stortinget høsten 2016.

I meldingen fremmet regjeringen forslag til prinsipper for prioritering som vil bidra til rettferdig tilgang til helsetjenester og gi legitimitet til vanskelige beslutninger helsepersonell tar hver dag. Et viktig perspektiv i meldingen var å beskrive forholdet mellom verdigrunnlaget i helsetjenesten, prinsipper og virkemidler for prioritering. I meldingen foreslo regjeringen tre prioriteringskriterier; nytte, ressursbruk og alvorlighet. De var i hovedsak en videreutvikling av dagens kriterier, og i tråd med forslagene fra Norheimutvalget og Magnussengruppen, som fikk bred tilslutning i høringsrunden. I tillegg ble andre foreslåtte kriterier, veiing av kriterier og kostnadsgrenser drøftet. I sum utgjorde disse forslagene prinsipper for prioritering som skal gjelde i helsetjenesten. I meldingen ble det skissert hvordan forslaget til prinsipper for prioritering bør følges opp gjennom ulike virkemidler, herunder faglig beslutningsstøtteverktøy og regelverk. Systemene for finansiering og vurdering av legemidler i den offentlige helsetjenesten ble drøftet, og det foreslås forslag til tilpasninger i disse. Prinsipper for egenbetaling for pasienter ble også drøftet.

Les mer om prioriteringsmeldingen.

Forskriftsendringer

Det er vedtatt endringer i legemiddelforskriften, blåreseptforskriften og forskrift om helseforetaksfinansierte legemidler til bruk utenfor sykehus

Endringene som gjelder fra 1.1.2018 er basert på Legemiddelmeldingen (Meld. St. 28 (2015-2016)) og Prioriteringsmeldingen (Meld. St. 34 (2015-2016)). Endringene, som ble kunngjort 19.09.2017, er basert på følgende høringsnotat, som inneholder forslag til endringer for å implementere prinsippene for prioritering i regelverket for legemidler som finansieres av folketrygden.

Retningslinjer for dokumentasjonsgrunnlag for hurtig metodevurdering av legemidler

Statens legemiddelverk har hatt retningslinjer for legemiddeløkonomiske analyser siden 2002.

Etter mandat fra Helse- og omsorgsdepartementet har Statens legemiddelverk utarbeidet nye retningslinjer i samråd med en tverretatlig arbeidsgruppe bestående av representanter fra Folkehelseinstituttet, Helsedirektoratet, de fire regionale helseforetakene og Sykehusinnkjøp HF Div LIS. De reviderte retningslinjene er gyldige f.o.m. 1. januar 2018, og er tilpasset de vedtatte prinsippene i Prioriteringsmeldingen.

F.o.m. 1. juli 2018 skal de nye retningslinjene følges ved innsending av dokumentasjon.

F.o.m. 1. januar 2018 vil vurderingen av dokumentasjonen for offentlig finansiering av legemidler bli gjort i henhold til kriteriene og prinsippene i Prioriteringsmeldingen og i de reviderte legemiddel- og blåreseptforskriftene.

Les mer om retningslinjene for metodevurderinger.

Oppdatert: 03.12.2018

Publisert: 17.11.2017

​Fant du det du lette etter?