Hva er byttelisten?

Byttelisten er en søkbar database som inneholder oversikt over hvilke legemidler som til enhver tid kan byttes. Listen er ordnet etter ATC-kode (anatomisk, terapeutisk og kjemisk klassifiseringssystem), legemiddelnavn, produsent/importør, legemiddelform, styrke, varenummer og pakningsstørrelse, men har ikke prisinformasjon.

Preparater som har markedsføringstillatelse står på listen uavhengig av om innehaver faktisk markedsfører preparatet eller ei. Dette gjelder også når innehaver har bedt grossist stryke preparatet, men hvor det ikke er avregistrert hos Legemiddelverket.

Vi publiserer byttelisten som excel-filer hver måned, se nyhetsliste ovenfor. Du kan også søke i byttelisten i legemiddelsøk.

Merknad til byttbarhet  og begrenset bytte

Merknad til byttbarhet regulerer i hvilke tilfeller legemidlene er byttbare, eksempelvis bare ved oppstart (begrenset bytte), bare i institusjon eller bare når helsepersonell administrerer medisinen. Merknad til byttbarhet beskriver også indikasjoner som er beskyttet etter regler om dokument- og markedsbeskyttelse eller patentbeskyttelse. Når et legemiddel er rekvirert til en beskyttet indikasjon skal det ikke byttes.

Begrenset bytte

Legemidler med begrenset bytte kan kun byttes av apoteket ved oppstart av behandlingen. Både pasienten og legen må orienteres om byttet. Når pasienten senere i behandlingsperioden kommer med resept til apoteket skal medisinen ikke byttes før legen har vært kontaktet og har gitt sin tillatelse til bytte. Legemidler med begrenset bytte har eksempelvis et smalt terapeutisk vindu eller andre problematiske forhold knyttet til dosering og effekt som gjør at medisinbytte kan være uheldig.

Eksempelvis har levotyroksin og medisiner mot epilepsi begrenset bytte. For epileptikere kan selv små forskjeller i blodkonsentrasjon av medisinen få alvorlige konsekvenser i form av epileptisk anfall eller bivirkninger. Det er særlig viktig at legemidlet gir en konstant og forutsigbar effekt, og konsekvensene ved feilbruk kan være stor ved nettopp disse legemidlene. Når legemidlet brukes for andre sykdommer er det ikke begrensninger på bytte.

​​Reservasjon mot bytte gjelder også parallellimporterte legemidler

Legen kan reservere mot bytte når medisinske grunner taler for at pasienten bare skal bruke ett spesielt legemiddel. Dette legemiddelet kan være en direkteimportert original (DI), parallellimportert original (PI) eller et generisk legemiddel.

PI kan ha en annen form, farge og preparatnavn enn DI i Norge, og kan være like forskjellig som et generisk legemiddel versus original. I tillegg kan ett varenummer være PI fra flere forskjellige land når det er samme importør. Byttereservasjonen gjelder derfor også for PI.

Imidlertid har praksis vært at PI som er identiske med DI, kunne byttes i apotek også ved legereservasjon. Ordningen med bytte av legemiddel skal praktiseres på en måte som ivaretar pasientenes sikkerhet. Det blir en individuell vurdering på apoteket hvilken praksis de skal legge seg på, og hvilke pakninger av parallellimporterte legemidler som er like nok til å kunne byttes til tross for legereservasjon. Det kan være flere årsaker til at legen har reservert mot medisinbytte, dette bør tas med i apotekets vurdering.

Pasienten har også en selvstendig reservasjonsrett som må tas i betraktning, også ved medisinbytte mellom original og PI.

Kan apotek leverere ut parallellimportert legemiddel når legemidlene har begrenset bytte?

Legemidler har begrenset bytte fordi det kan være særskilt uheldig med konsekvenser av feilbruk og/eller selv små forskjeller i biotilgjengelighet. Apoteket bør derfor være spesielt aktsom når de tilbyr bytte av legemidler med begrenset bytte, også når det ikke foreligger legereservasjon.

Selv om tablettene er like i sammensetning og utseende, er de i mange tilfeller ompakket slik at det er ulikheter i blister/pakningens utseende. Dette må tas i betraktning når det gjelder legemidler med begrenset bytte og kundens forståelse/medisinetterlevelse.

Hvorfor er det forskjellige indikasjoner for noen byttbare legemidler?

Det er viktig å kjenne til at byttbare legemidler er medisinsk likeverdige selv om det kan være forskjeller i pakningsvedlegget og preparatomtalen, eksempelvis ulike indikasjoner og ulike aldersanbefalinger. Når Legemiddelverket vurderer om legemidler skal være byttbare, vurderer vi særskilt om slike ulikheter er til hinder for trygt bytte på apotek.

  • Flutikason inhalasjonsspray (Flutikason Cipla og Flutide)

​Flutikason Cipla og Flutide inhalasjonsspray er medisinsk likeverdige og det er ingen begrensninger i bytte.
Flutikason Cipla 125 mcg/dose og 250 mcg/dose er indisert hos voksne og ungdommer over 16 år, mens Flutide har doseringsanvisninger også for barn fra 1-4 år og 4 år og eldre. En årsak til at teksten i preparatomtalen er forskjellig, er at teksten for Flutide omfatter flere styrker, 50 mcg/dose, 125mcg/dose og 250 mcg/dose. Det er den laveste styrken, dvs. 50 mcg/dose, som skal gis til barn mellom 1 og 16 år. I praksis forskrives i blant den høyere styrken 125 mcg også til yngre barn dersom legen mener dette er hensiktsmessig. Dette er i tråd med legens frie forskrivingsrett. Begge pakningsvedlegg informerer om at man alltid skal ta legemiddelet nøyaktig slik legen eller apoteket har fortalt. Behandling av barn er ikke kontraindisert for noen av legemidlene.

Legemiddelverket har vurdert at legemidlene kan byttes selv om teksten er noe forskjellig.

  • Pivmecillinam (Selexid og Penomax)

Årsaken til at legemidlene har ulike godkjent indikasjoner er formelle forhold i godkjennelsesprosedyren. Flere land (blant annet Sverige) har en snevrere indikasjon for Selexid enn det vi har i Norge. Sverige kunne ikke – i motsetning til Norge – godta den indikasjonen produsenten av Penomax søkte om. Resultatet ble til slutt en snevrere indikasjon for Penomax enn Selexid.

Behandlingseffekten er lik, uavhengig av indikasjon, og legemidlene er derfor byttbare for alle indikasjoner.

Oppdatert: 01.08.2017

Publisert: 02.11.2016

​Fant du det du lette etter?