​​​Legen skal informere

Legemiddelverket og apotekene har hovedansvaret for gjennomføringen av bytteordningen. Som lege kan du bidra til trygt likeverdig bytte:

 • Informer pasienten
  "På apoteket kan du få en annen medisin enn det som står på resepten, men den har samme virkning. Du får alltid den behandlingen jeg har bestemt."
 • Skriv ut medisinliste
  Alle som bruker faste medisiner, bør ha en oppdatert medisinliste.
 • Reserver mot bytte der det er nødvendig
  Dersom det er individuelle medisinske forhold hos pasienten som taler mot bytte,
  bør du reservere mot bytte.

Forskriving kan gjerne skje med virkestoff, uten bruk av preparatnavn. For pasienten er det viktig å vite at byttet skjer i forståelse med legen.

Bruk gjerne skriftlig pasientinformasjon dersom du synes det er nødvendig.

Legen får normalt ingen melding om at pasienten får byttet legemidler i apotek. For legemidler med begrenset bytte skal imidlertid legen ha beskjed.

Reservasjon mot bytte

Legen kan si nei til medisinbytte når det er individuelle medisinske grunner hos pasienten som taler mot bytte. Reservasjon mot bytte føres på resepten. Den medisinske vurderingen som ligger bak reservasjonen skal legen alltid nedtegne i journalen.

Det skal være tungtveiende, medisinske grunner hos den enkelte pasient for at legen skal reservere pasienten mot medisinbytte. En standardisert reservasjon på alle resepter oppfyller ikke kravene til faglig vurdering.

Norske leger reserverer mot bytte ved cirka 8% av forskrivningene. Flere medisinske forhold knyttet til pasientens situasjon kan være relevante når legen vurderer reservasjon. Eksempler:

 • Pasienten bruker mange legemidler og har problemer med å holde orden på legemidlene sine.
 • Pasienten har byttet tidligere og har reagert allergisk eller med bivirkninger som kan skyldes legemidlet (hjelpestoffene).

Én uheldig erfaring med bytte kan ikke være grunnlag for reservasjon mot bytte av helt andre typer legemidler senere. Det er det ikke medisinsk grunnlag for. Leger kan ikke reservere på grunn av generell skepsis mot bytteordningen, eller med den begrunnelse at legemidlene ikke er likeverdige. Ved slike problemstillinger ber vi legen kontakte Legemiddelverket.

​​Reservasjon mot bytte gjelder også parallellimporterte legemidler

Legen kan reservere mot bytte enten det er snakk om en direkteimportert original (DI), parallellimportert original (PI) eller et generisk/biotilsvarende legemiddel. Pasienten har også en selvstendig reservasjonsrett som må tas hensyn til, også ved medisinbytte mellom original og PI.

For å hindre bytte mellom direkte- og parallellimporterte legemidler, må legen angi entydig hvilket legemiddel pasienten skal bruke. Resepten må derfor angi leverandør og/eller varenummer for legemiddelet.

PI kan ha en annen form, farge og preparatnavn enn DI i Norge, og kan være like forskjellig som et generisk/biotilsvarende legemiddel versus original. I tillegg kan ett varenummer være PI fra flere forskjellige land når det er samme importør. Byttereservasjonen gjelder derfor også for PI.

Imidlertid har praksis vært at PI som er identiske med DI, kan byttes i apotek også ved legereservasjon. Bytteordningen skal praktiseres på en måte som ivaretar pasientenes sikkerhet. Det blir en individuell vurdering på apoteket hvilken praksis de skal legge seg på, og hvilke pakninger av parallellimporterte legemidler som er like nok til å kunne byttes til tross for legereservasjon. Det kan være flere årsaker til at legen har reservert mot medisinbytte, og dette bør apoteket ta hensyn til.

Apoteket foreslår bytte og informerer

Apoteket skal tilby den billigste medisinen når det finnes flere likeverdige alternativer på byttelisten. Det er viktig at pasienten får tilstrekkelig informasjon på apoteket til å kunne vurdere et eventuelt bytte.

Bruk gjerne vår pasientbrosjyre om medisinbytte i apotek.

Dersom legen har reservert mot medisinbytte på resepten skal det ikke tilbys bytte. For legemidler med begrenset bytte gjelder det egne regler. Når et legemiddel har en beskyttet indikasjon (for eksempel patentbeskyttet) er legemidlet ikke byttbart ved denne indikasjonen. Legemiddelverket informerer apotek om beskyttede indikasjoner gjennom merknad knyttet til bytte i FEST som vises i apotekets datasystem.

Pasienter som reserverer seg mot bytte må selv betale prisforskjellen mellom det billigste legemiddelet og det legen har forskrevet. Mellomlegget skal ikke føres på kvitteringskortet for egenandeler dersom medisinen er på blå resept.

Merknad til byttbarhet og begrenset bytte

Merknad til byttbarhet fastsetter eventuelle begrensinger i legemidlenes byttbarhet. Dette kan være at bytte bare kan gjennomføres ved oppstart (begrenset bytte), bare i institusjon eller bare når helsepersonell administrerer legemidlet. Dersom referanselegemidlet har flere indikasjoner enn det byttbare legemidlet, skal det ikke byttes for disse indikasjonene. Dette skal fremgå av merknad til bytte i byttelisten. Mindre forskjeller i indikasjonens ordlyd er ikke til hinder for at legemidlet kan føres på byttelisten.

Begrenset bytte

Legemidler med begrenset bytte kan kun byttes av apoteket ved oppstart av behandlingen. Både pasienten og legen må orienteres om byttet. Når pasienten senere i behandlingsperioden kommer med resept til apoteket skal medisinen ikke byttes før legen har vært kontaktet og har gitt sin tillatelse til bytte. Legemidler med begrenset bytte har eksempelvis et smalt terapeutisk vindu eller andre problematiske forhold knyttet til dosering og effekt som gjør at medisinbytte kan være uheldig.

Eksempelvis har levotyroksin og medisiner mot epilepsi begrenset bytte. For epileptikere kan selv små forskjeller i blodkonsentrasjon av medisinen få alvorlige konsekvenser i form av epileptisk anfall eller bivirkninger. Det er særlig viktig at legemidlet gir en konstant og forutsigbar effekt, og konsekvensene ved feilbruk kan være stor ved nettopp disse legemidlene. Når legemidlet brukes for andre sykdommer er det ikke begrensninger på bytte.

Kan apotek leverere ut parallellimportert legemiddel når legemidlene har begrenset bytte?

Legemidler har begrenset bytte fordi det kan være særskilt uheldig med konsekvenser av feilbruk og/eller selv små forskjeller i biotilgjengelighet. Apoteket bør derfor være spesielt aktsom når de tilbyr bytte av legemidler med begrenset bytte, også når det ikke foreligger legereservasjon.

Selv om tablettene er like i sammensetning og utseende, er de i mange tilfeller ompakket slik at det er ulikheter i blister/pakningens utseende. Dette må tas i betraktning når det gjelder legemidler med begrenset bytte og kundens forståelse/medisinetterlevelse.

Bytte av helseforetaksfinansierte legemidler (H-reseptlegemidler)

Byttelisteordningen som Legemiddelverket forvalter skal legge til rette for priskonkurranse og begrense veksten i folketrygdens legemiddelrefusjoner. Legemiddelverket setter også legemidler som kun benyttes i sykehus på byttelisten. Dette er utenom byttelistens formål, men har vært en tjeneste som sykehus har hatt nytte av og det er en styrke for å gjennomføre bytte i sykehus at legemiddelmyndigheten har gjort en vurdering av at de aktuelle legemidlene er byttbare.

Medisinbytte av helseforetaksfinansierte legemidler (H-reseptlegemidler) er omfattet av en oppgjørsavtale mellom de regionale helseforetakene og Apotekforeningen. Spørsmål vedrørende avtalen kan rettes til Gunn Fredriksen (for helseforetakene, Gunn.Fredriksen@helse-midt.no) eller Oddbjørn Tysnes (for Apotekforeningen, oddbjorn.tysnes@apotek.no).

Apotekenes leveringsplikt

Apotekene har plikt til å ha minst ett legemiddel til trinnpris innen hver byttegruppe. Det er opp til hvert apotek å avgjøre hva de har til trinnpris, noen har generika/biotilsvarende og andre har original.

Muligheten for medisinbytte begrenser ikke apotekets leveringsplikt. Kunden kan velge å få det rekvirerte legemiddelet.

Når legemidlene hentes av andre eller sendes

Når andre enn pasienten selv henter legemidlene må den som henter få tilstrekkelig informasjon til å kunne vurdere medisinbytte på pasients vegne. Informasjon om bytte må bringes videre til pasienten.

Når pasienter får legemidler tilsendt, forutsetter medisinbytte at kunden er informert og har samtykket i at et bytte foretas.

Tilbakemelding til lege

Det er ikke krav om tilbakemelding til legen ved medisinbytte med mindre legen ber om dette på resepten. For legemidler som har begrenset bytte skal imidlertid legen informeres.

Ordningen med medisinbytte gjelder ikke legemidler til dyr

Apoteket må levere ut det preparatet som står på resepten eller kontakte veterinæren for å få tillatelse til et eventuelt bytte.

Oppdatert: 03.08.2021

Publisert: 28.06.2016

​Fant du det du lette etter?