​​Prioriteringskriterier

Samfunnet har knappe ressurser, også når vi skal finansiere legemidler. Ingen pasientgrupper kan få ubegrenset tilgang til alle nye legemidler. Det er viktig at beslutninger om finansiering av nye legemidler ikke er tilfeldig. Derfor er det definert tydelige kriterier som skal sikre at alle legemidler og pasientgrupper behandles likt. Prioriteringsmeldingen har definert kriteriene er ressursbruk, nytte og alvorlighet.

Et legemiddel prioriteres høyere jo:

  1. mindre ressurser det legger beslag på. Ressursbruken inkluderer gjennomsnittlig legemiddelkostnad og øvrig ressursbruk i helse- og omsorgstjenesten, sammenliknet med annen behandling.
  2. større nytte legemidlet har. Nytten måles ved hvor mange gode leveår behandling med legemidlet i gjennomsnitt gir for pasienter i den aktuelle pasientgruppen sammenliknet med annen behandling.
  3. mer alvorlig sykdommen/tilstanden er. Alvorlighet måles etter hvor mange gode leveår pasientene i gjennomsnitt taper hvis de ikke får behandling med det aktuelle legemidlet.

Les mer om hva prioriteringskriteriene innebærer.

Samlet vurdering av kriteriene

Første skritt er å vurdere om kostnaden ved å ta i bruk et legemiddel står i rimelig forhold til nytten. Dette målet på forholdet mellom ressursinnsats og nytte kaller vi kostnadseffektivitet. Neste skritt er å vurdere alvorlighetsgraden til sykdommen/tilstanden som skal behandles.

Prioriteringskriteriene skal veies mot hverandre når vi vurderer om legemidlet skal få offentlig finansiering. Jo mer alvorlig en sykdom/tilstand er eller jo større nytte et legemiddel har, jo mer ressurser kan samfunnet akseptere å bruke på legemidlet. Lav alvorlighet og begrenset nytte av et tiltak kan bare forsvares hvis ressursbruken er lav.

I tillegg gjøres flere skjønnsmessige vurderinger som påvirker beslutningen om det offentlige skal finansiere et legemiddel. Alt annet likt vil et legemiddel få lavere prioritet hvis

  • det er stor usikkerhet ved dokumentasjon av effekt
  • det har store budsjettkonsekvenser å ta i bruk legemidlet

Les mer hvordan kriteriene veies mot hverandre.

Beslutningsprosess

Godkjente legemidler må metodevurderes ("verdivurderes") for å få offentlig finansiering, slik at de kommer blå resept eller blir tatt i bruk av sykehusene. Legemiddelfirmaene må levere dokumentasjon. 

Les mer om beslutningsprosessen

​Fant du det du lette etter?