Området har eit ekstra ansvar for å bidra til at Legemiddelverket står fram som ein tydeleg og open fagetat på legemiddelområdet. Området er delt inn i fire einingar og ein stabsfunksjon under områdedirektør.

Enhet for HR og organisasjonsutvikling

Enheten har ansvar for HR og organisasjonsutvikling og arbeider blant anna med rekruttering, personal og leiarutvikling.

Enhet for IT og kvalitetsstyring

  • IT-leiing og IT-forvalting
  • Kvalitetsstyring, interne revisjonar og system for informasjonssikkerheit.

Enhet for  økonomi og jus

Enhet for økonomi og jus har ansvar for økonomi, regnskap, lønn og jus.

Enhet for  kommunikasjon

Enhet for kommunikasjon har ansvar for strategisk og operativt kommunikasjonsarbeid og intern service, blant anna sentralbordfunksjon og møteorganisering. Kommunikasjonsarbeidet omfattar blant anna

  • omdømmearbeid
  • bruk av sosiale medium og overordna drift og utvikling av nettstaden til Legemiddelverket
  • medieovervaking og mediekoordinering
  • grafisk profil og trykksakproduksjon
  • bibliotektenester.

Enhet for dokumentforvaltning

  • Forvaltar dokument og data i elektronisk arkiv og har ansvar for registrering og kvalitetskontroll
  • Gir intern rettleiing og arkivfagleg service til saksbehandlarar.
  • Publiserer den offentlege journalen til Legemiddelverket.

Publisert: 16.01.2017