Områder med strategiske mål

Organisasjonen er delt inn i fire områder som fokuserer på våre strategiske mål:

  • Legemiddeltilgang fokuserer på raskere tilgang til nye, effektive og sikre legemidler, blant annet gjennom innovasjonsstøtte til industri og akademia
  • Legemiddelbruk fokuserer på trygg og riktig legemiddelbruk med pasienten i sentrum
  • Legemiddelforsyning fokuserer på sikker forsyning av sikre legemidler
  • Virksomhetsstøtte yter tjenester til de andre områdene og har et spesielt ansvar for å bidra til at Legemiddelverket er en tydelig og åpen fagetat på legemiddelområdet

Enheter

Innenfor de strategiske områdene er de ansatte delt inn i til sammen 19 enheter. Enhetene er heterogent sammensatte grupper, det vil si sammensatt av ansatte med veldig ulik kompetanse og arbeidsoppgaver. Enhetslederne har personalansvar og resultatansvar for definerte fagområder, men ikke ansvar for alle oppgavene som utføres av de ansatte i sin enhet.

Lag med fagansvar

Arbeidsoppgavene utføres i ulike lag som består av ansatte fra ulike enheter. Hver lagleder rapporterer til en enhetsleder som har et spesielt oppfølgingsansvar for resultatene laget skal levere. Det er cirka 80 ulike lag; en del av dem er permanente mens andre er midlertidige og opprettes for å utføre utredningsoppdrag og andre tidsavgrensede oppgaver. Hver ansatt er medlem av flere lag, og går ofte inn og ut av ulike lag når kompetansebehovet og behovet for arbeidskapasitet i et lag endrer seg.

Enhetsledere har prioriteringsansvar

Enhetslederne har i fellesskap ansvar for å prioritere oppgaver og bruk av ressurser . Enhetslederne oppretter eller legger ned lag, og flytter ressurser mellom lagene.

Ledernivåer og lederroller

  • direktør og fire områdedirektører utgjør Legemiddelverkets strategiske ledergruppe.
  • 19 enhetsledere utgjør Legemiddelverkets operative ledelse.

Den strategiske ledergruppen skal fokusere på overordnede problemstillinger og hva som er best for Legemiddelverket som helhet, uavhengig av de fire områdene.Områdedirektørene har et såkalt T-lederansvar, som betyr at de har et spesielt oppfølgingsansvar for et av Legemiddelverkets strategipunkter på tvers i organisasjonen.

Hensikt med organiseringen

  • Vår nye strategi skal gi merkbare resultater
  • Fremme samarbeid og gode og helhetlige arbeidsprosesser internt og eksternt
  • Økt fleksibilitet og enda bedre styring av ressurser
  • Enda større oppmerksomhet på behovene til pasient, helsepersonell og samfunn

Publisert: 27.06.2017

​Fant du det du lette etter?