Områder med strategiske mål

Organisasjonen er delt inn i fire område som fokuserer på dei fire strategiske måla våre:

  • Legemiddeltilgang fokuserer på raskare tilgang til nye, effektive og sikre legemiddel, mellom anna gjennom innovasjonsstøtte til industri og akademia
  • Legemiddelbruk fokuserer på trygg og riktig legemiddelbruk med pasienten i sentrum
  • Legemiddelforsyning fokuserer på sikker forsyning av sikre legemiddel
  • Virksomhetsstøtte yter tenester til dei andre områda og har eit spesielt ansvar for å bidra til at Legemiddelverket er ein tydeleg og open fagetat på legemiddelområdet

Einingar

Innanfor dei strategiske områda er dei ansatte delt inn i til saman 21 einingar. Einingane er heterogent sammensette grupper, det vil seie at dei har tilsette med veldig ulik kompetanse og arbeidsoppgåver. Einingsleiarane har personalansvar for si eiga eining og resultatansvar for definerte fagområde, men har ikkje ansvar for alle oppgåvene som vert utførte av dei tilsette i si eiga eining.

Lag med fagansvar

Arbeidsoppgåvene vert utført i ulike lag som er sett saman av tilsette frå ulike einingar. Kvar lagleiar rapporterer til ein einingsleiar som har eit spesielt oppfølgingsansvar for resultatene laget skal levere. Det er cirka 100 ulike lag; mange av dei er permanente mens andre er midlertidige og vert oppretta for å utføre utredningsoppdrag og andre tidsavgrensa oppgåver. Kvar tilsatt er medlem av fleire lag, og går ofte inn og ut av ulike lag når kompetansebehovet og behovet for arbeidskapasitet i eit lag endrer seg.

Fagområde med kontaktinformasjon

Einingsleiarar har prioriteringsansvar

Einingsleiarane har i fellesskap ansvar for å prioritere oppgåver og ressursbruk. Einingsleiarane oppretter eller legger ned lag, og flyttar ressurser mellom laga.

Leiarnivå og leiarroller

  • direktør og fem områdedirektørar utgjer den strategiske leiargruppa i Legemiddelverket.
  • 22 eningsleiarar utgjør den operative leiinga i Legemiddelverket.

Den strategiske leiargruppa skal fokusere på overordna problemstillingar og kva som er best for Legemiddelverket sett under ett, uavhengig av dei fire områda. Områdedirektørane har et såkalt T-leiaransvar, som vil sie at dei har eit spesielt oppfølgingsansvar på tvers av organisasjonen for eit av strategipunkta.

Mål med organiseringa

  • Den nye strategien vår skal gi merkbare resultat
  • Fremje samarbeid og gode og heilskaplege arbeidsprosessar internt og eksternt
  • Auka fleksibilitet og enda betre styring av ressursar
  • Enda større fokus på kva pasientar, helsepersonell og samfunnet treng

Oppdatert: 07.03.2022

Publisert: 27.06.2017

​Fant du det du lette etter?