Gjennomgående er det to underliggende tema for endringene:

 • Vi skal ha behovene til pasient, helsepersonell og samfunn som utgangspunkt for alt vårt arbeid. Vi skal være godt kjent med, og forstå disse behovene.
 • Vi skal samarbeide og ha gode, effektive og helhetlige arbeidsprosesser slik at vi drar nytte av hverandres dyktighet. Dette gjelder både internt i Legemiddelverket, men også eksternt. I det europeiske arbeidet og overfor andre etater skal vi være pådrivere for videreutvikling og god arbeidsdeling.

Raskere tilgang til nye, effektive og sikre legemidler

Vi samarbeider på tvers av fagområder gjennom hele godkjenningsprosessen fram til beslutning om offentlig finansiering.

 • Legemiddelverket tilbyr innovasjonsstøtte i hele prosessen
 • Legemiddelverket samarbeider om dokumentasjonen gjennom hele prosessen og vurderer kostnadseffektivitet så tidlig som mulig
 • Legemiddelverket er en påriver for effektive prosesser i Europa
 • Legemiddelverket styrker overvåkingen av effekt, sikkerhet og kostnadseffektivitet og søker kunnskap om relativ effekt

Riktig legemiddelbruk

Vi bidrar til at legemidler brukes på riktig måte og tar utgangspunkt i pasientenes, helsepersonells og samfunnets behov.

 • Legemiddelverket er pådriver for å bedre våre eksisterende kanaler for legemiddelinformasjon nasjonalt og i EU.
 • Legemiddelverket utforsker nye kanaler som kan supplere eksisterende.
 • Legemiddelverket samarbeider med andre aktører og har en ledende rolle for å samordne offentlig legemiddelinformasjon
 • Legemiddelverket gjør en samordnet prioritering mellom kunnskapsbaserte informasjonstiltak

Tydelig og åpen fagetat på legemiddelområdet

Vi er en dyktig, koordinert, utadvendt og tydelig ekspert.

 • Legemiddelverket tar standpunkt
 • Legemiddelverket har omforente budskap
 • Legemiddelverket arbeider aktivt for tillit og åpenhet

Innovasjonsstøtte på legemiddelområdet

Vi fremmer innovasjon og god forskning på legemiddelområdet og for medisinsk utstyr.

 • Legemiddelverket gir veiledning slik at studier og dokumentasjon er formålstjenlig og tilfredsstiller formelle og vitenskapelige krav.
 • Legemiddelverkets bidrag er anerkjent og blir brukt, båe nasjonalt og internasjonalt

Sikker forsyning av sikre legemidler

Vi samarbeider på tvers av fagområder slik at legemiddelmangel påvirker folke- og dyrehelsen minst mulig.

 • Legemiddelverket arbeider for at flest mulig legemidler i Norge har norsk markedsføringstillatelse og blir markedsført.
 • Legemiddelverket er en pådriver for gjensidig tillit mellom myndigheter globalt for å sikre at legemidler på det norske markedet er trygge å bruke.
 • Legemiddelverket er en pådriver for at falske legemidler ikke kommer inn i forsyningskjeden.

Sikkert medisinsk utstyr

Vi bidrar til at medisinsk utstyr som brukes i Norge er sikkert og effektivt, og tar utgangspunkt i pasientenes, helsepersonells og samfunnets behov.

 • Legemiddelverket arbeider aktivt for at relevante aktører er kjent med endringer som følger av de nye EU-forordningene.
 • Legemiddelverket er pådriver for å formidle viktig informasjon om sikkerheten ved medisinsk utstyr. ​

Publisert: 18.09.2019

​Fant du det du lette etter?