​​Tildelingsbrev

Når Stortinget har behandla statsbudsjettet, stiller departementet løyvingane til disposisjon i eit tildelingsbrev. I tildelingsbreva vert resultatmål for verksemda, utgifts- og inntektsrammer, budsjettfullmakter og rapporteringskrav sett fast. Brevet inneheld òg oppdrag som Legemiddelverket skal gjennomføre i løpet av budsjettåret. Tildelingsbrevet er ein viktig del av departementet si styring av verksemda og vert følgt opp i halvårlige møte (etatsstyringsmøte).

Årsrapport (to utgåver)

Etter slutten av året sender Legemiddelverket inn ein årsrapport som viser korleis oppgåvene i tildelingsbrevet er løyst. Den kjem i to utgåver. Den eine utgåva vert sendt til departementet og er detaljrik og består kun av tekst. Den andre utgåva er tilpassa befolkninga og fortel på ein tydeleg og lettfatteleg måte korleis vi har løyst samfunnsoppdraget det siste året. Sjå alle årsrapportar.

Halvårsrapport

Halvårsrapporten gjev status for Legemiddelverket si oppfølgjing av tildelingsbrevet.

Strategi 2016-2020

Legemiddelverkets strategi gjev overordna føringar for prioriteringane våre. Gjennomføring av strategien vert understøtta av Legemiddelverket sitt system for mål- og resultatstyring og satsing på leiarutvikling.  Strategien vert konkretisert gjennom årlege handlingsplanar. Sjå strategi 2016-2020. 

Dokumenter

2018

Tildelingsbrev

2017

Tildelingsbrev
Årsrapport

2016

Tildelingsbrev
Årsrapport

2015

Tildelingsbrev

Årsrapport

2014

Tildelingsbrev med vedlegg
Årsrapport

2013

Tildelingsbrev med tillegg og vedlegg

Årsrapport:
- til Helse- og omsorgsdepartementet
- publikumsversjon

2012

Tildelingsbrev

Årsrapport:

- til Helse- og omsorgsdepartementet

- publikumsversjon

2011

Tildelingsbrev

Halvårsrapport

Årsrapport:
- til Helse- og omsorgsdepartementet
- publikumsversjon

​​

Oppdatert: 10.01.2018

Publisert: 03.06.2016

​Fant du det du lette etter?