Siste byttelisteoppdateringer

Hva er byttelisten?

Byttelisten er en søkbar database som inneholder oversikt over hvilke legemidler som til enhver tid kan byttes. Listen er ordnet etter ATC-kode (anatomisk, terapeutisk og kjemisk klassifiseringssystem), legemiddelnavn, produsent/importør, legemiddelform, styrke, varenummer og pakningsstørrelse, men har ikke prisinformasjon.

Preparater som har markedsføringstillatelse står på listen uavhengig av om innehaver faktisk markedsfører preparatet eller ei. Dette gjelder også når innehaver har bedt grossist stryke preparatet, men hvor det ikke er avregistrert hos Legemiddelverket.

Vi publiserer byttelisten som excel-filer hver måned, se nyhetsliste ovenfor. Du kan også søke i byttelisten i legemiddelsøk.

Merknad til byttbarhet  og begrenset bytte

Merknad til byttbarhet regulerer i hvilke tilfeller legemidlene er byttbare, eksempelvis bare ved oppstart (begrenset bytte), bare i institusjon eller bare når helsepersonell administrerer medisinen. Merknad til byttbarhet beskriver også indikasjoner som er beskyttet etter regler om dokument- og markedsbeskyttelse eller patentbeskyttelse. Når et legemiddel er rekvirert til en beskyttet indikasjon skal det ikke byttes.

Begrenset bytte

Legemidler med begrenset bytte kan kun byttes av apoteket ved oppstart av behandlingen. Både pasienten og legen må orienteres om byttet. Når pasienten senere i behandlingsperioden kommer med resept til apoteket skal medisinen ikke byttes før legen har vært kontaktet og har gitt sin tillatelse til bytte. Legemidler med begrenset bytte har eksempelvis et smalt terapeutisk vindu eller andre problematiske forhold knyttet til dosering og effekt som gjør at medisinbytte kan være uheldig.

Eksempelvis har levotyroksin og medisiner mot epilepsi begrenset bytte. For epileptikere kan selv små forskjeller i blodkonsentrasjon av medisinen få alvorlige konsekvenser i form av epileptisk anfall eller bivirkninger. Det er særlig viktig at legemidlet gir en konstant og forutsigbar effekt, og konsekvensene ved feilbruk kan være stor ved nettopp disse legemidlene. Når legemidlet brukes for andre sykdommer er det ikke begrensninger på bytte.

Legemiddelformer inkludert i byttelisten

  • raskt utløsbare legemidler i fast form (for eksempel tabletter og kapsler)
  • legemidler som er i oppløsning ved inntak
  • legemidler med modifisert frisetting (for eksempel depot- og enterotabletter)
  • enkelte injeksjons- og infusjonspreparater
  • legemiddel til lokal applikasjon med systemisk effekt (for eksempel nesespray)
  • lokalvirkende salve

​​Kan apotek levere ut parallellimportert legemiddel når legen har reservert mot medisinbytte?

Legereservasjon mot bytte omfatter også bytte melllom direkteimporterte (DI) og parallellimporterte legemidler (PI). PI kan ha en annen form, farge og preparatnavn enn DI i Norge, og kan være like forskjellig som et generisk legemiddel versus original. I tillegg kan ett varenummer være PI fra flere forskjellige land når det er samme importør. Hovedandelen av PI har likt utseende og navn som DI på det norske markedet, men det er umulig for forskriver å vite når det ikke er slik. Byttereservasjonen gjelder derfor også for PI.

Imidlertid har praksis vært at PI var identiske med DI, kunne byttes i apotek også ved legereservasjon. Det blir en individuell vurdering på apoteket hvilken praksis de skal legge seg på, og hvilke pakninger av parallellimporterte legemidler som er like nok til å kunne byttes til tross for legereservasjon. Det kan være flere årsaker til at legen har reservert mot medisinbytte, dette bør tas med i apotekets vurdering.
Pasienten har også en selvstendig reservasjonsrett som må tas i betraktning, også ved medisinbytte mellom original og PI.

Kan apotek leverere ut parallellimportert legemiddel når legemidlene har begrenset bytte?

Legemidler har begrenset bytte fordi det kan være særskilt uheldig med konsekvenser av feilbruk og/eller selv små forskjeller i biotilgjengelighet. Apoteket bør derfor være spesielt aktsom når de tilbyr bytte av legemidler med begrenset bytte,m også når det ikke foreligger legereservasjon.

Selv om tablettene er like i sammensetning og utseende, er de i mange tilfeller ompakket slik at det er ulikheter i blister/pakningens utseende. Dette må tas i betraktning når det gjelder legemidler med begrenset bytte og kundens forståelse/medisinetterlevelse.

Er pivmecillinam (Selexid og Penomax) medisinsk likeverdige og byttbare ved alle indikasjoner?

Selexid og Penomax er medisinsk likeverdige og byttbare i apotek ved alle indikasjoner. Biotilgjengelighet for Penomax og Selexid er studert under standardiserte betingelser og viser at forskjellen i maksimal konsentrasjon etter dosering (Cmax) og areal under tidskonsentrasjonskurven (AUC) er liten og tilfredsstiller kravene for bioekvivalens. Pasientene vil ikke ha dårligere virkning av Penomax enn Selexid, uansett diagnose.

Årsaken til legemidlene har ulike godkjent indikasjoner er formelle forhold i godkjennelsesprosedyren. Flere land (blant annet Sverige) har en snevrere indikasjon for Selexid enn det vi har i Norge. Sverige kunne ikke – i motsetning til Norge – godta den indikasjonen produsenten av Penomax søkte om. Resultatet ble til slutt en snevrere indikasjon for Penomax enn Selexid. Siden behandlingseffekten er lik, legger Legemiddelverket ikke vekt på de ulike indikasjonene ved vurdering av byttbarhet i dette tilfellet.

Publisert: 02.11.2016