Metodevarsler

(sortert etter virkestoff)

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z

Status metodevarsler (uavhengig av finansieringssted) (pdf) (xls)

Sykehuslegemidler

I systemet for spesialisthelsetjeneste, Nye Metoder, utløser et metodevarsel automatisk en bestilling av hurtig metodevurdering som utarbeides av Legemiddelverket. I noen tilfeller er det aktuelt med en fullstendig metodevurdering som utarbeides av Kunnskapssenteret i FHI.

Se detaljer rundt prosessen.

Når første utkast til metodevarsel er utarbeidet, vil det aktuelle firmaet bli forespurt om tidspunkt for når de kan levere dokumentasjon til en metodevurdering (HTA). Utkastene til metodevarsler som publiseres på denne nettsiden vil bli kvalitetssikret før endelig versjon publiseres på den nasjonale nettsiden for metodevarslingsfunksjonen www.mednytt.no samt på www.nyemetoder.no (søk ved hjelp av «Finn metode»). Bestillerforum RHF behandler metodevarselet og vurderer om det skal bestilles en metodevurdering. 
Bestillerforum RHF kan også gi føringer for hva som skal inngå i de respektive metodevurderingene, hvorunder for eksempel relevant sammenligningsalternativ (komparator). Alle har også anledning til å komme med innspill til de metodevarsler som foreligger i forkant av behandlingen i Bestillerforum RHF, mer om dette på nyemetoder.no.

Legemiddelverket utarbeider i samarbeid med Kunnskapssenteret i FHI metodevarsler for alle nye virkestoffer som kommer til dag 90/120 i CHMP i EMA, og alle indikasjonsutvidelser som medfører nye pasientgrupper ved dag 0 i godkjenningsprosedyren. Slik vil Legemiddelverket kunne få relevant dokumentasjon tidligere, og oppstart av hurtig metodevurderinger vil kunne fremskyndes. Det er viktig å legge merke til at et metodevarsel ikke er en vurdering av metoden, men en kort omtale på et tidlig tidspunkt.

Legemidler som ikke finansieres av helseforetakene (blå resept)

Legemiddelverket varsler alle nye virkestoffer som kommer til dag 90/120 i CHMP i EMA,  og alle indikasjonsutvidelser som medfører nye pasientgrupper ved dag 0 i godkjenningsprosedyren. Metodevarslene publiseres kun på denne siden (se toppen av siden). Firma må selv sende inn en søknad om forhåndsgodkjent refusjon for å bli vurdert for finansiering gjennom folketrygden.