​​​Statens legemiddelverk vurderer søknaden. For at en søknad om refusjon skal kunne innvilges, må fire faglige kriterier være oppfylt:

  1. Legemidlet skal brukes i behandling av alvorlige sykdommer eller av risikofaktorer som med høy sannsynlighet vil medføre eller forverre alvorlig sykdom.
  2. Sykdommen eller risiko for sykdom som nevnt over medfører behov for eller risiko for gjentatt behandling over en lang periode.
  3. Legemidlet har en vitenskapelig godt dokumentert og klinisk relevant virkning i en definert, aktuell pasientpopulasjon.
  4. Kostnadene ved bruk av legemidlet står i et rimelig forhold til den behandlingsmessige verdi og til kostnader forbundet med alternativ behandling (kostnadseffektivitet).

Statens legemiddelverk vurderer også budsjettvirkninger. Dersom legemiddelkostnadene ved forhåndsgodkjent refusjon er under en såkalt «bagatellgrense», avgjør Statens legemiddelverk saken. Dersom legemiddelkostnadene er over denne grensen, sender Statens legemiddelverk saken til Helse- og omsorgsdepartementet (HOD). HOD tar saken videre til politisk vurdering og beslutning. Les mer om bagatellgrensen.

Blåreseptnemnda er et rådgivende organ for Legemiddelverket i arbeidet med å godkjenne legemidler for forhåndsgodkjent refusjon.

Dersom en pasient trenger et legemiddel som ikke kan forskrives direkte på blå resept, kan legen på vegne av bruker søke HELFO om individuell stønad.

Publisert: 28.06.2016

​Fant du det du lette etter?