​Krav om søknad

Mattilsynet krever at det skal søkes om godkjenningsfritak for formalin til medisinsk bruk i ferskvannfasen. Preparatet som det søkes om skal ha markedsføringstillatelse (MT) i minst ett EØS-land. Godkjenningsfritakordningen gjelder ikke legemidler som rekvireres etter § 4 annet ledd bokstav c i forskrift om bruk av legemidler til dyr.

Pyceze - godkjent indikasjon

Vi gjør oppmerksom på at Pyceze er markedsført med indikasjon som fremgår av   preparatomtalen:

Forebygge oppvekst av sopp (Saprolegnia spp.) ved forventet eller kjent smitte på rogn fra atlantisk laks og regnbueørret i oppdrett, forebygge eller redusere soppinfeksjon (Saprolegnia spp.) på atlantisk laks og regnbueørret som holdes i ferskvann. Preparatet er mest effektivt når det brukes ved første tegn på infeksjon.

Skjema og utfylling

Du må huske på følgende når du skal fylle ut søknad om spesielt godkjenningsfritak​​:
 • Det sk​al sendes inn ett søknadsskjema per lokalitet.
 • Det må fremgå tydelig av søknaden at preparatet ikke skal brukes i sjøen
 • Informasjon om lokalitet skal oppgis:
  • Lokalitetsnummer
  • Navn og adresse på lokaliteten
  • Type drift (gjennomstrømningsanlegg/RASanlegg)
  • Type anlegg (stamfisk, settefisk etc).
 • Behovet for formalin skal begrunnes.
 • Det skal spesifiseres en preparatmengde (ikke «ett års forbruk»). Søknader om inntil 2000 liter formalin behøver ikke inneholde utregning av mengde. Større mengder enn 2000 liter skal begrunnes ut fra antall behandlingstrengende fisk på lokaliteten (mengde fisk/antall kar/vannvolum/antall behandlinger).
 • Skriv en kortfattet begrunnelse dersom Pyzece ikke kan benyttes. Husk også at mangelfull effekt av godkjente legemidler bør meldes som bivirkning.
 • Send inn to eksemplarer, der ett eksemplar har original underskrift (det andre kan være en kopi)

Ekspedering og saksgang

Formalin står p.t. på Utleveringslista med følgende betingelser for utlevering:

Til settefisk og stamfisk, alle fiskearter. Til marin oppdrettsfisk (f.eks. flyndrearter) i sjø. Ikke til bruk mot lakselus.

Tilsvarende krav gjelder også for søknader til bruk på rogn, eller andre arter i landbaserte anlegg.

Muligheten til å søke om spesielt godkjenningsfritak for formalin er under løpende vurdering hos Legemiddelverket. Derfor kan denne informasjonen bli oppdatert med jevne mellomrom.

Oppdatert: 13.01.2020

Publisert: 05.02.2016

​Fant du det du lette etter?