Alle som skriver ut et nytt legemiddel bør tenke over om en legemiddelgjennomgang kan være nyttig for pasienten. En samlet vurdering av nytte og risiko for pasientens totale legemiddelbruk er en løpende oppgave for alle leger med behandlingsansvar. Fastlegen og sykehjemslegen har et forskriftsfestet ansvar for å utføre regelmessig legemiddelgjennomgang. Det er en egen takst i Normaltariffen (2ld) for dette arbeidet.

Tariff og forskrifter:

Sjekkliste for legemiddelgjennomgang

En grundig innføring i metoden finnes her:

Begreper og metode

Legemiddelgjennomgang (LMG) er en systematisk gjennomgang av pasientens legemidler for å sikre hensiktsmessig bruk og forebygge pasientskader. LMG utføres av legen alene eller sammen med farmasøyt og/eller sykepleier. Pasienten og pårørende kan delta. LMG utføres ved endringer i pasientens tilstand eller omsorgstilbud og årlig for pasienter som bruker flere enn tre legemidler.

Legemiddelsamstemming (LMS) er å lage en liste over alle legemidler pasienten bruker. Listen kalles Legemidler i bruk (LIB).

 • LIB skal angi: Produktnavn, virkestoff, legemiddelform, styrke, dosering og bruksområde. 
 • Bruk tilgjengelige kilder som EPJ, henvisning, epikrise, e-resept, multidose, PLO-melding eller pasientens egen liste. Opplysningene skal bekreftes av pasienten eller den som hjelper til med bruk av legemidler.
 • Spør etter legemidler pasienten ikke tåler (CAVE), reseptfrie legemidler, legemidler ved behov, kosttilskudd og naturlegemidler. 
 • Husk dråper, sprøyter, stikkpiller, inhalatorer, plaster, salver og kremer.
 • Spør om etterlevelse og sjekk eventuelt utlevering i e-resept.

Lege som overtar behandlingsansvaret for en pasient, bør alltid utføre LMS. LMS må utføres før LMG.

Forberedelser, gjennomføring og oppfølging

Forberedelser til legemiddelgjennomgang

 • Avtal tid og sted med aktuelle deltakere.
 • Klinisk undersøkelse* gjøres ved nye symptomer eller endret tilstand. Slik vurdering vurdering kan delvis utføres av sykepleier ved bruk av egen sjekkliste som ligger på www.pasientsikkerhetsprogrammet.no.
 • Blodprøver: Vurder behov, inkludert legemiddelanalyser.
 • Andre tester: For eksempel EKG, 24-timers BT, spirometri, demens- og depresjonstester.

Gjennomføring av legemiddelgjennomgang

 • Behandlingsmål bør tilpasses pasientens tilstand, livssituasjon og ønsker.
 • Indikasjon og effekt: Har pasienten fortsatt nytte av legemidlene?
 • Kur eller tidsbegrenset behandling? Fastsett en sluttdato.
 • Nye legemidler: Har pasienten ubehandlede sykdommer eller plager?
 • Blodprøver og andre tester: Har svarene betydning for behandlingen?
 • Dosering: Juster for nyre- og leverfunksjon, serumkonsentrasjon, alder og andre sykdommer.
 • Bivirkninger: Spør pasienten. Sjekk kliniske tegn og blodprøvesvar.
 • Funksjonssvikt: Tretthet, forvirring, svimmelhet, fall og ernæringssvikt kan skyldes legemidler.
 • Interaksjonskontroll: Bruk funksjonen i EPJ eller Legemiddelverkets interaksjonssøk.
 • Risikable og uhensiktsmessige legemidler: Sjekk tabellene på neste side.
 • Dobbeltbruk: Kontroller for samme eller lignende virkestoff.
 • Pasientvennlig: Velg gjerne depottabletter, faste kombinasjoner, depotplaster, mikstur.
 • Livssituasjon og egenomsorg: Kan pasienten håndtere egne legemidler?

Oppfølging etter legemiddelgjennomgang

 • Skriv ut ny, oppdatert LIB til pasienten og eventuelt til hjemmetjenesten.
 • Forklar pasient eller omsorgsperson hvorfor og hvordan hvert legemiddel skal brukes.
 • Oppdater e-resept. Bestill eventuelt multidose.
 • Journalfør LMG med begrunnede endringer, tiltak og plan for oppfølging.

Tiltak: Hvis mulig, gjør bare én endring av gangen og observer virkningen av den.

Seponering: Behold alle livsviktige legemidler, men vurder om forebyggende og symptomlindrende legemidler kan (prøve)seponeres eller gradvis trappes ned.

Nye legemidler: Bruk nasjonale retningslinjer og veiledere. Sett en dato for evaluering. Avslutt behandlingen ved manglende effekt eller uakseptable bivirkninger.​​​​

Oppdatert: 22.11.2021

Publisert: 23.06.2016

​Fant du det du lette etter?