​​​​Se oversikt over:

Grossist- og tilvirkertillatelser samt GMP- og GDP-sertifikater utstedt av Statens legemiddelverk vil fortløpende bli gjort tilgjengelig i den europeiske databasen EudraGMDP.

For informasjon om den enkelte virksomhets aktiviteter henvises det til denne databasen. Virksomheter som kun driver grossistvirksomhet med veterinære legemidler eller utprøvingspreparater vil ikke finnes i denne databasen. Dersom virksomheten ikke finnes i denne databasen, kan eventuelle spørsmål rettes til Legemiddelverket.

Følgende gjelder for de forskjellige tillatelsene:

 1. Virksomheter med grossisttillatelse fra Legemiddelverket kan importere:
  • legemidler fra EØS-området, herunder legemidler med markedsføringstillatelse (MT) i EØS
  • legemidler uten MT i EØS-land fra land som er medlem av Pharmaceutical Inspection Cooperation Scheme (PIC/S) eller land det er inngått MRA–avtale med på legemiddelområdet mellom Norge og tredjelandet
 2. Virksomheter med tilvirkertillatelse (TVT) fra Legemiddelverket (hjemlet i legemiddelloven) kan importere:
  • råvarer til egen produksjon (fra alle land)
  • legemidler med MT i EØS-land fra land oppgitt i TVT
  • Legemidler uten MT i EØS-land fra tredjeland dersom tillatelse til slik import fremgår av TVT
 3. Virksomheter med tillatelse fra legemiddelverket til å importere legemidler til ikke-medisinsk bruk/teknisk bruk kan importere:
  • legemidler som omfattes av tillatelsen (fra alle land)
 4. Apotek med konsesjon kan uten særskilt tillatelse importere legemidler fra EØS-området  
 5. Apotek og andre som innehar tilvirkertillatelse (TVT) hjemlet i apotekloven kan importere:
  • råvarer til egen produksjon (fra EØS-land)
 6. Virksomheter med tilvirkertillatelse (TVT) fra land innenfor EØS-området kan importere:
  • Preparater som omfattes av TVT forutsatt at Legemiddelverket har mottatt melding om slik virksomhet, og virksomheten er oppført på liste over EØS-tilvirkere som kan utøve grossistvirksomhet med egne legemidler i Norge 

Importtillatelser som gir tillatelse til import av legemidler til medisinsk bruk fra EØS-land fases ut, men vil være gyldige inntil de fjernes fra listen over virksomheter som kan importere legemidler til Norge.

​Fant du det du lette etter?