I tillegg til metodevarsler gjennomføres pipeline-møter.

Status metodevarsler

Oversikten over metodevarsler

Oversikten viser metodevarsler uavhengig av finansieringssted, sortert etter virkestoff.

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z

Legemiddelverket utarbeider metodevarsler for alle nye virkestoff og indikasjonsutvidelser som medfører nye pasientgrupper. Folkehelseinstituttet bistår Legemiddelverket med litteratursøk. Et metodevarsel er ikke en vurdering av metoden, men en kort omtale på et tidlig tidspunkt. Metodevarslene har derfor begrenset aktualitet etter noe tid, da de ikke oppdateres rutinemessig ved endringer i for eksempel regulatorisk status.

Metodevurderinger

Finner du ikke et legemiddel i oversikten av metodevarsler? Sjekk om det er startet eller fullført metodevurdering av legemidlet.

Om metodevarsel for sykehuslegemidler

Et metodevarsel om et nytt legemiddel utløser en bestilling av hurtig metodevurdering i spesialisthelsetjenesten, gjennom Nye metoder. Hurtig metodevurdering utarbeides av Legemiddelverket. I noen tilfeller er det aktuelt med en fullstendig metodevurdering som utarbeides av Folkehelseinstituttet.

Se detaljer rundt prosessen "Nye metoder".

Når et metodevarsel er utarbeidet, vil det aktuelle firmaet bli forespurt om tidspunkt for når de kan levere dokumentasjon til en metodevurdering (HTA). Metodevarsler som publiseres på denne nettsiden vil også publiseres på den nasjonale nettsiden for metodevarslingsfunksjonen (MedNytt).

Bestillerforum i de regionale helseforetakene (RHF) behandler metodevarselet og har mandat til å prioritere mellom ulike metodevurdering med hensyn til rekkefølge og eventuell avbestilling. Bestillerforum kan også gi føringer for hva som skal inngå i de respektive metodevurderingene, for eksempel relevant(e) sammenligningsalternativ(er) (komparatorer). Metodevarsler der det ikke gis oppdrag av Bestillerforum RHF kan oppdateres etter en viss tid når det kommer mer informasjon om effekt, sikkerhet og andre forhold. Alle har anledning til å komme med innspill til de metodevarsler som foreligger i forkant av behandlingen i Bestillerforum, mer om dette på nyemetoder.no.

Metodevarsler og valg av vurderingsløp

Alle nye legemidler som skal metodevurderes trenger ikke en like omfattende vurdering.

Følgende løp er foreslått av en arbeidsgruppe bestående av Legemiddelverket, de regionale helseforetakene, Nye metoder og Sykehusinnkjøp:

a) Konkurranseutsetting

Oppsummere effekt og sikkerhet, pasientpopulasjon, plassering i behandlingstilbudet og vise til tidligere alvorlighetsberegning for terapiområdet.
Et slikt løp kan benyttes når en indikasjon har fått en etablert behandlingspraksis hvor det foreligger flere metode­vurderinger, god kjennskap til virkningsmekanismene, ikke dokumentert mereffekt og konkurranse på markedet. Det nye legemidlet vil tjene som enda et alternativ i "verktøykassen" og bidra til større konkurranse.

b) Vurdering av relativ effekt

Vurdere om det er sammenlignbar effekt og sikkerhet mellom nytt og etablert legemiddel. Denne typen metodevurdering vil til forskjell fra «konkurranseutsetting» også inneholde vurdering av relativ effekt.

c) Kostnad-nytte vurdering

​​Beregne alvorlighet, nytte og ressursbruk uttrykt i kostnad per kvalitetsjusterte leveår (kostnadseffektivitet) og budsjettberegning.

d) Andre forenklinger

Etablerte legemidler hvor det kommer nye indikasjoner med svært få pasienter og små budsjettkonsekvenser. Kan en oppsummering av behandlingskostnader og budsjettkonsekvenser være tilstrekkelig?

Følgende forslag fra Legemiddelverket inngår i metodevarslene:

  • Legemiddelverket foreslår kostnad-nytte analyse (c)
  • Legemiddelverket foreslår forenklet vurdering (a, b, d)
  • Legemiddelverket foreslår å avvente bestilling

Nivået på metodevurderingen avklares så tidlig som mulig og Legemiddelverket vil gi nødvendig veiledning til firma. Det er åpent for alle å gi innspill til forslag/metodevarsler gjennom www.nyemetoder.no innenfor gitte frister.
Ordningen med differensierte løp gjelder foreløpig bare for sykehuslegemidler.

 

Om metodevarsel for legemidler som ikke finansieres av helseforetakene (blå resept)

Et metodevarsel om et nytt legemiddel utløser (fra 1. januar 2018) en bestilling av hurtig metodevurdering også for legemidler finansiert av folketrygden. Hurtig metodevurdering utarbeides av Legemiddelverket. I noen tilfeller er det aktuelt med en fullstendig metodevurdering som utarbeides av Folkehelseinstituttet.

Når et metodevarsel er utarbeidet, vil det aktuelle firmaet bli forespurt om tidspunkt for når de kan levere dokumentasjon til en metodevurdering (HTA). Metodevarsler som publiseres på denne nettsiden vil også publiseres på den nasjonale nettsiden for metodevarslingsfunksjonen

Oppdatert: 03.04.2020

Publisert: 22.09.2016

​Fant du det du lette etter?