I tillegg til metodevarsler gjennomføres pipeline-møter.

Status metodevarsler

Oversikten over metodevarsler

Oversikten viser metodevarsler uavhengig av finansieringssted, sortert etter virkestoff.

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z

Legemiddelverket utarbeider metodevarsler for alle nye virkestoff og indikasjonsutvidelser som medfører nye pasientgrupper. Folkehelseinstituttet bistår Legemiddelverket med litteratursøk. Et metodevarsel er ikke en vurdering av metoden, men en kort omtale på et tidlig tidspunkt. Metodevarslene har derfor begrenset aktualitet etter noe tid, da de ikke oppdateres rutinemessig ved endringer i for eksempel regulatorisk status.

Metodevurderinger

Finner du ikke et legemiddel i oversikten av metodevarsler? Sjekk om det er startet eller fullført metodevurdering av legemidlet.

Om metodevarsel for sykehuslegemidler

Et metodevarsel om et nytt legemiddel utløser en bestilling av hurtig metodevurdering i spesialisthelsetjenesten, gjennom Nye metoder. Hurtig metodevurdering utarbeides av Legemiddelverket. I noen tilfeller er det aktuelt med en fullstendig metodevurdering som utarbeides av Folkehelseinstituttet.

Se detaljer rundt prosessen "Nye metoder".

Når et metodevarsel er utarbeidet, vil det aktuelle firmaet bli forespurt om tidspunkt for når de kan levere dokumentasjon til en metodevurdering (HTA). Metodevarsler som publiseres på denne nettsiden vil også publiseres på den nasjonale nettsiden for metodevarslingsfunksjonen (MedNytt).

Bestillerforum i de regionale helseforetakene (RHF) behandler metodevarselet og har mandat til å prioritere mellom ulike metodevurdering med hensyn til rekkefølge og eventuell avbestilling. Bestillerforum kan også gi føringer for hva som skal inngå i de respektive metodevurderingene, for eksempel relevant(e) sammenligningsalternativ(er) (komparatorer). Metodevarsler der det ikke gis oppdrag av Bestillerforum RHF kan oppdateres etter en viss tid når det kommer mer informasjon om effekt, sikkerhet og andre forhold. Alle har anledning til å komme med innspill til de metodevarsler som foreligger i forkant av behandlingen i Bestillerforum, mer om dette på nyemetoder.no.

Om metodevarsel for legemidler som ikke finansieres av helseforetakene (blå resept)

Et metodevarsel om et nytt legemiddel utløser (fra 1. januar 2018) en bestilling av hurtig metodevurdering også for legemidler finansiert av folketrygden. Hurtig metodevurdering utarbeides av Legemiddelverket. I noen tilfeller er det aktuelt med en fullstendig metodevurdering som utarbeides av Folkehelseinstituttet.

Når et metodevarsel er utarbeidet, vil det aktuelle firmaet bli forespurt om tidspunkt for når de kan levere dokumentasjon til en metodevurdering (HTA). Metodevarsler som publiseres på denne nettsiden vil også publiseres på den nasjonale nettsiden for metodevarslingsfunksjonen

​Fant du det du lette etter?