​Generelt

Meldeplikten er hjemlet i apotekloven § 6-9 og utdypet i apotektilvirkningsforskriften § 15. Ved kvalitetssvikt på legemidler fra legemiddelindustrien (f.eks. legemidler med markedsføringstillatelse eller på godkjenningsfritak) skal apotek melde om kvalitetssvikt til importør eller produsent. Industrien skal melde fra til lokal tilsynsmyndighet. Formålet med meldeplikten er todelt: Legemiddelverket blir kjent med hvilke produksjonsfeil som gjøres hos den enkelte aktør, og viktigere: Legemiddelverket følger med på hvilke tiltak som iverksettes for å stanse distribusjon av disse legemidlene (tilbakekalling, salgsstopp mv.).

For apotektilvirkede legemidler tar apotekloven utgangspunkt i at det er apoteket selv som har produsert legemidlet, og følgelig har dette apoteket samme plikt som legemiddelindustrien til å varsle tilsynsmyndigheten om kvalitetssvikt. Med apotektilvirkede legemidler menes legemidler tilvirket med hjemmel i apotekloven. Dette gjelder typisk legemidler som etterspørres av leger/tannleger/veterinærer og som ikke produseres av legemiddelindustrien. Det er hverken krav om markedsføringstillatelse eller søknad om godkjenningsfritak for disse legemidlene.

Grovt kan disse legemidlene deles i følgende:

  • Legemidler som produseres for den enkelte pasient etter resept (resepturproduksjon)
  • Legemidler som produseres for lager og som ofte har fått tildelt varenummer
Det aller meste av apotekproduksjon skjer i dag hos leieprodusenter som ikke selv trenger å være apotek. Dette omfatter i praksis resepturleieprodusenter og produksjonsenhetene i Serviceproduksjonsordningen (SPAS). I et slikt marked kan det være uklart hvem som skal melde hva, og det kan være uklart hvilket av «apotekene» som skal melde om oppdaget kvalitetssvikt (det utleverende apoteket eller produksjonsapoteket/leieprodusenten).
 
I denne veiledningen beskrives hvordan dette skal foregå. Hovedregelen er som ved andre typer kvalitetssvikt: Utleverende apotek melder til produsent. Produsent melder til Legemiddelverket. Er utleverende apotek også produsenten, noe som ofte er tilfelle for sykehusapotek, skal følgelig dette apoteket melde.
 
For apotek som regelmessig har meldt om kvalitetssvikt, vil endringene i denne veiledning være at rapportering nå skal oversendes per e-post til rapidalert@legemiddelverket.no og en forenklet saksbehandling hos Legemiddelverket. Meldingene blir fortsatt registrert i vårt saksbehandlingssystem og vil følgelig være offentlig tilgjengelige.

Hva skal meldes

Feil ved produktet/produksjonen som oppdages etter frigivelse. For lagerproduksjon og resepturleieproduksjon vil det være feil som avdekkes etter frigivelse av kontrollfarmasøyt. For resepturproduksjon (dvs produsert i utleverende apotek) vil det omfatte feil som oppdages etter ordinær farmasøytkontroll i ekspedisjonsarbeidet. Feil doseringsanvisning, feil pasientnavn mv. som påføres legemidlet som del av reseptekspedisjonen, vil normalt ikke omfattes av meldeplikten, da det blir sammenlignbart med andre ekspedisjonsfeil. Og slike ekspedisjonsfeil er ikke meldepliktige. Dersom det er en leieprodusent som har påført denne merkefeilen, er det å anse som feil ved produktet og skal følgelig meldes. Det siste gjelder for eksempel ved multidosepakking.
 
Feil ved enkel istandgjøring som anbrudd, vanntilsetning til antibiotikamiksturer o.l., trenger ikke meldes.
 
Meldeplikten gjelder feil eller kvalitetsmangel som kan forårsake helseskade. Meldeplikten gjelder også dersom det foreligger mistanke om slik feil eller mangel. Legemiddelverket mener dette skal praktiseres etter føre-var-prinsippet; det er bedre å melde en feil for mye enn en for lite.

Hvem skal melde

I følge § 15 ligger meldeplikten hos utleverende apotek. Vi vil imidlertid be om at utleverende apotek som oppdager eller blir kjent med slike feil, registrerer avviket og melder feilen videre til produsenten, slik det gjøres for kvalitetssvikt ved andre legemidler. Produsenten skal utrede feilen, gjøre eventuelle tiltak og melde fra til Legemiddelverket i samsvar med § 15 i apotektilvirkningsforskriften.
Dersom det utleverende apotek også har fremstilt legemidlet, skal de selvfølgelig melde til oss.

Hvordan melde

Informasjonen kan meldes enten i e-post eller som vedlegg til e-post, og sendes til rapidalert@legemiddelverket.no. Denne e-postadressen benyttes allerede for andre kvalitetssviktsaker innen produksjon og distribusjon mm. som meldes Legemiddelverket.
 
Eventuell tilbakemelding vil bli gitt til samme e-postadresse som henvendelsen er sendt fra, med mindre noe annet er opplyst om.

Hva skal meldingen inneholde

Statens legemiddelverk ber om at meldingene inneholder følgende informasjon og gjerne under sine respektive overskrifter:
  • Beskrivelse av hendelsen/feilen/avviket, herunder angivelse av hvilket produkt, hvem som er produsent mm. og gjerne med referanse til internt avviks- eller reklamasjonsnummer
  • Strakstiltak (som f.eks. tilbakekalling, destruksjon mm.)
  • Årsak (hvis kjent, eventuelt sannsynlig årsak)
  • Konsekvens for pasient (oppgis dersom det er utlevert til pasient/institusjon)
  • Tiltak (kortfattet om planlagte eller gjennomførte tiltak for å redusere sannsynligheten for tilsvarende avvik, eventuelt kontroller som er gjennomført, for å sjekke at ikke samme feil er gjort for andre produksjoner/legemidler)

Hvilken tilbakemelding fra Legemiddelverket kan man forvente

Legemiddelverket bruker denne type informasjon for bl.a. å overvåke at salgsstopp og tilbakekalling er iverksatt i tilfeller det er nødvendig. I tillegg vil vi vurdere om avvikene er tilfredsstillende håndtert og at det er iverksatt tiltak for å redusere sannsynligheten for tilsvarende avvik. Denne informasjonen brukes også i forbindelse med tilsynsplanlegning og i våre interne statistikker og rapporter. Oppfølgingen av avvikene vil bli vurdert utfra sakens art og mulig konsekvens for pasient. Hvis de meldte avvikene synes å være tilfredsstillende fulgt opp, vil apotekene vanligvis kun få en tilbakemelding om at Legemiddelverket har tatt meldingen til etterretning.

Publisert: 17.08.2016

​Fant du det du lette etter?