Fastsettelse av maksimalpris

Alle registrerte, reseptpliktige legemidler for mennesker må få en maksimalpris, fastsatt av Legemiddelverket, før de kan markedsføres. Legemiddelfirmaene må derfor søke om pris hos Legemiddelverket. Legemiddelverket fastsetter apotekenes maksimale innkjøpspris (AIP) og maksimale apotekavanse. Sammen gir dette apotekenes maksimale utsalgspris (AUP).

Den maksimale tillatte prisen for et legemiddel, vil som regel bli satt lik gjennomsnittet av de tre laveste prisene legemiddelet selges for i et utvalg av europeiske land. Disse landene er Sverige, Finland, Danmark, Tyskland, Storbritannia, Nederland, Østerrike, Belgia og Irland.

Les retningslinjer for prisfastsettelse for mer informasjon. Valutakurs
I omregningen fra utenlandske til norske priser, benytter vi den gjennomsnittlige valutakursen fra de seks foregående månedene, slik denne presenteres av Norges Bank.

Oversikt over maksimalpriser

Oversikten inneholder prisopplysninger om alle reseptpliktige humanpreparater med varenummer som er tillatt markedsført i Norge.

På pakninger unntatt reseptplikt, uregistrerte legemidler og reseptfrie legemidler fremgår det ingen priser, da prisene på disse ikke er regulert.

Oversikten viser maksimal AIP (apotekenes innkjøpspris, ekskl. MVA) og maksimal AUP (apotekenes utsalgspris, inkl. MVA). Vær oppmerksom på at dette er maksimalpriser og at faktisk pris derfor kan være lavere enn oppgitt. Dette gjelder for eksempel preparater med pasienttilgangsavtale (Repatha og Praluent).

Revurdering av maksimalpriser

Både innehaver av markedsføringstillatelse og Legemiddelverket kan ta initiativ til en revurdering av prisene, men justeringer skal normalt ikke skje oftere enn en gang per år. Legemiddelverket revurderer maksimalpris årlig for de mest omsatte virkestoffene. Hensikten med prisrevurdering er at maksimalprisene skal reflektere utviklingen i det europeiske prisbildet.

Revurderingsrekkefølgen

Ved månedsskiftet august/september hvert år offentliggjør Legemiddelverket revurderingsrekkefølgen for kommende år. Fra og med 2018 er ikke legemidler på helseforetaksresept inkludert i revurderingsrekkefølgen. Firmaene kan allikevel søke nye maksimalpriser i henhold til våre retningslinjer for prisfastsettelse.  

Hvilke virkestoff og i hvilken rekkefølge de blir revurdert bestemmer vi ut fra følgende kriterier:

  • Via Farmastat finner vi de mest omsatte virkestoffene (5.ATC-nivå) de siste 12 måneder.
  • Veterinære legemidler, uregistrerte legemidler, reseptfrie legemidler samt pakninger unntatt reseptplikt tas ut av omsetningen før rangering.
  • Virkestoffgruppene (1.ATC-nivå) rangeres etter AIP-omsetning (synkende).
  • Deretter rangeres de ulike virkestoffgruppene terapeutisk (2.ATC-nivå) etter AIP-omsetning (synkende).
  • Noen virkestoff med liten omsetning velges ut på grunnlag av at de enten har vokst mye de siste to årene eller er spesielt dyre. 

Når prisrevurderingsrekkefølgen fremstilles på denne måten, kan det variere fra år til år i hvilken måned et virkestoff revurderes. Det kan derfor oppstå tilfeller hvor legemidler revurderes med mer eller mindre enn ett års mellomrom. For å sikre at legemidler innen samme terapeutiske område prisrevurderes samtidig, vil det imidlertid ikke være anledning til å fravike revurderingsrekkefølgen.

Ordforklaringer

  • Farmastat: Database som inneholder legemiddelstatistikk for det norske markedet.
  • ATC: Anatomical Therapeutic Chemical Classification System, på norsk: Anatomisk terapeutisk kjemisk legemiddelregister. For en mer detaljert beskrivelse av systemet: www.whocc.no
  • EØS: Det europeiske økonomiske samarbeidsområde.

Oppdatert: 02.03.2018

Publisert: 05.10.2016

​Fant du det du lette etter?