​​​​​​​​Se også utfyllende informajson om CBD til privat bruk og hva som gjelder for privatpersoner.

Hva er CBD?

Cannabidiol (CBD) er en substans som er under klinisk utprøving for blant annet epilepsi. CBD-produkter inneholder generelt varierende mengde av THC, som er den narkotiske hovedkomponenten i cannabis. De CBD produktene man kjenner til er basert på ekstrakter fra cannabisplanten og vil derfor inneholde varierende mengder av THC. Alle ekstrakter fra cannabisplanten (uavhengig av THC-innhold) er regulert av FNs narkotikakonvensjon og narkotikaforskriften. CBD-produkter basert på slike ekstrakter er derfor å regne som narkotika.

Det er bare litt THC i produktet – er det fortsatt narkotika?

Ja. Dersom et stoff står oppført på narkotikalisten i den norske narkotikaforskriften, så vil det anses som narkotika – uavhengig av mengden eller konsentrasjonen i produktet.

Hva med industrihamp – da tillates det 0,2% THC?

Noen land i Europa har tillatt dyrking av såkalt industrihamp. Det er strenge kriterier til slik dyrking, og grensen på inntil 0,2% THC gjelder for innhold i selve planten ved dyrkning. Norge tillater ikke dyrking av industrihamp.

Denne grensen innebærer ikke at det er tillatt for produkter som er fremstilt av industrihamp å inneholde THC, ettersom produkter som inneholder enhver mengde THC vil anses som narkotika i Norge.

Hva med produkter basert på hampfrø?

Frø fra cannabisplanten (hampfrø) er unntatt fra narkotikadefinisjonen, så fremt de ikke inneholder THC. Produkter basert på hampfrø er tilgjengelig på det norske markedet i dag. Produkter som fremstår som legemidler, enten ved påstander, bilder eller lignende, eller som det opplyses om at inneholder legemiddelstoffer, blir ansett som legemidler.

Er det satt noen rådgivende grense for en mengde CBD som generelt ikke vil anses som legemiddel?

Legemiddelverket har ikke satt en rådgivende grense for hvilken mengde eller dosering av CBD som gjør at et produkt blir klassifisert som legemiddel på bakgrunn av innhold.

Det er ikke bare innhold som avgjør klassifiseringen av et produkt, men også om produktet har medisinske påstander.

Dersom en slik rådgivende grense settes – kan CBD da omsettes som noe annet enn legemiddel?

Dersom et konkret produkt med CBD i fremtiden skulle bli vurdert som hverken narkotika eller legemiddel, vil produktet trolig reguleres av annet regelverk. Mattilsynet forvalter regelverket for ny mat (Novel Food), samt regelverket for næringsmidler og kosmetikk.

Hvilke krav må være oppfylt for å kunne omsette legemidler?

For å kunne omsette et legemiddel lovlig i Norge, skal det foreligge en markedsføringstillatelse for produktet. Legemidler selges i hovedsak på apotek, og firmaet som importerer produktet må ha fått tillatelse å drive import- og grossistaktivitet. For CBD-produkter som anses som legemidler, må de ovennevnte kravene være oppfylt for at de skal kunne omsettes lovlig. Enkelte pasienter får CBD på godkjenningsfritak​.

Situasjon per januar 2023 og veien videre

Så vidt Legemiddelverket kjenner til, er de fleste produkter med innhold av CBD som omsettes per i dag, basert på ekstrakter fra cannabisplanten. Slike ekstrakter omfattes av FNs narkotikakonvensjon og forskrift om narkotika.

WHOs ekspertkomité for avhengighet (ECDD) gjorde i 2018 en vurdering av produkter som inneholdt CBD, og kom med en anbefaling for fremti​dig internasjonal regulering. Det er FNs narkotikakommisjon (CND) som beslutter om anbefalingene skal følges. CNDs beslutninger om endringer i internasjonal regulering må deretter vurderes inntatt i norsk lovverk. 

2. desember 2020 stemte CND over forslaget fra ECDD om å unnta CBD-produkter med inntil 0,2 % THC fra kontroll under FNs narkotikakonvensjon. Forslaget ble ikke vedtatt. Det betyr at CND ikke gjør endringer når det gjelder kontroll av CBD-produkter. CBD-produkter basert på ekstrakter fra cannabisplanten vil fortsatt være omfattet av FNs narkotikakonvensjon.

Legemiddelverket kjenner også til at det den 19.november 2020 kom en EU-domstolsavgjørelse vedrørende CBD i e-sigaretter.

Helse- og omsorgsdepartementet har bedt Legemiddelverket vurdere betydningen av avgjørelsene i CND og EU-domstolen og konsekvenser for norsk narkotikaregelverk og praksis. Saken ligger nå til vurdering i departementet.

CBD er også omfattet av regelverket for ny mat. EU-kommisjonen har mottatt flere søknader om slik bruk og disse er nå til behandling. I Norge er det Mattilsynet som forvalter regelverket for ny mat. 


Oppdatert: 06.01.2023

Publisert: 12.06.2018

​Fant du det du lette etter?