​​​Tilvirkning, innførsel, utførsel, oppbevaring, sending og overdragelse av stoffer som anses som omfattet av dopingforskriften kan være straffbart i henhold til straffeloven § 234 og § 235. Listen omfatter substanser som står oppført ved navns nevnelse på listen, samt salter av disse stoffer og mulige stereoisomere, estere og etere av stoffene og deres salter. Det er videre forbudt, uten lovlig adkomst, å erverve, besitte eller bruke de nevnte stoffene; jf. legemiddelloven § 24a.

I tillegg til straffelovens dopingliste finnes også idrettens dopingliste, (se avsnittet lenger ned om Wadas dopingliste). Straffelovens dopingliste omfatter få stoffer i forhold til idrettens liste fordi kriteriene for oppføring er forskjellig for de to listene.

Straffelovens dopingliste 

Statens legemiddelverk forvalter dopinglisten i forskrift om hva som skal anses som dopingmidler (dopingforskriften). Tilvirkning, innførsel, utførsel, oppbevaring, sending og overdragelse av stoffer som anses som omfattet av dopingforskriften kan være straffbart i henhold til straffeloven § 234 og § 235​. Listen omfatter substanser som står oppført ved navns nevnelse på listen, samt salter av disse stoffer og mulige stereoisomere, estere og etere av stoffene og deres salter. Det er videre forbudt, uten lovlig adkomst, å erverve, besitte eller bruke de nevnte stoffene; jf. legemiddelloven § 24a. 
 

Denne listen har to formål:

  • Gi en beskrivelse av hva som menes med dopingmidler i henhold til straffelovens definisjon
  • Gi Tolletaten og politi bedre muligheter til å bekjempe dopingkriminalitet

Oppdatering av dopinglisten

Legemiddelverket fører opp stoffer på dopinglisten. Innspill om nye stoffer blir gitt av ulike instanser som er involvert i arbeid med doping, slik som politi, Kripos og Tolletaten. Endelig avgjørelse på om stoffene tas opp på dopinglisten skjer etter ordinær høring og fører til en forskriftsendring. ​

WADAs dopingliste

Det er viktig å holde dopingforskriftens dopingliste adskilt fra doplinglisten til WADA (World Anti-Doping Agency). Dette er en liste som er utledet av World Anti-Doping Code (WADC). Listen viser substanser og metoder som er forbudt eller restriksjonsbelagt ihht WADC. I Norge forvaltes dette regelverket av Antidoping Norge . Dette regelverket gjelder for utøvere og støttepersonell som er medlemmer av idrettslag tilknyttet Norges idrettsforbund. I Felleskatalogen finner man informasjon om hvordan ulike virkestoffer er vurdert i henhold til WADAs dopingliste. ​

En person som benytter, forskriver, innfører, tilvirker mm. et stoff oppført på denne listen, som er forbudt i den sportsgrenen vedkommer bedriver, kan sanksjoneres i idretten. Antidoping Norge har en frittstående påtalenemnd. Denne påtalenemden vurderer om en sak skal henlegges eller om det skal sendes en begjæring om påtale til Domsutvalget i Norges idrettsforbund (NIF). Det er Domsutvalget i NIF som avsier dom i norsk idrett. En dom vil kunne føre til utestengelse, tap av plasseringer og premier.

Medbringing av legemidler som omfattes av dopingdefinisjonen i dopingforskriften​​

Legemidler som omfattes av dopingforskriften kan medbringes til Norge for personlig, medisinsk bruk. Dette vil si at personen som skal bruke legemidlene, selv må ha dem med seg. Det er tillatt å medbringe for inntil 30 dagers bruk, og dette forutsetter at du kan dokumentere overfor Tolletaten at legemidlene er til ditt personlige bruk, typisk ved å medbringe resept eller legeerklæring. Se retningslinjer for innførsel av legemidler til personlig bruk.
 
Postforsendelser med legemidler som omfattes av dopingforskriften er ikke tillatt.

Håndtering av dopingsubstanser i industrien

Enkelte dopingsubstanser er å anse som tyveriattraktiv vare og det settes særlige krav til oppbevaring. Se veiledning om innbruddssikring

Oppdatert: 17.11.2022

Publisert: 17.11.2016

​Fant du det du lette etter?