​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Regelverk og hensikt

Legemiddelverket kan avgjøre om et legemiddel skal ha begrenset utlevering i henhold til forskrift om legemidler § 7-4. Apoteket har plikt til å påse at kravene til utlevering er oppfylt for legemidler med utleveringsbestemmelser i henhold til forskrift om rekvirering og utlevering av legemidler m.m. § 10-4.

Hensikt

Utleveringsbestemmelser innføres ofte av hensyn til pasientsikkerheten. Eksempler er virkestoff der det er spesielt stor fare for fosterskade eller antibiotika det er nødvendig å begrense bruken på grunn av faren for resistensutvikling.

Unntak fra utleveringsbestemmelser

Det skal svært gode grunner til før det kan gis unntak fra utleveringsbestemmelser. Forskrivende lege kan i helt spesielle tilfeller søke Legemiddelverket om unntak for enkeltpasienter. I slike tilfeller krever Legemiddelverket en begrunnet skriftlig søknad. Dersom unntak innvilges vil pasienten få et vedtak som må vises frem på apoteket.

Endringer høres offentlig

Når det er nødvendig å gjøre endringer i utleveringsbestemmelser blir forslaget hørt i en offentlig høring. Dette gjelder også ved forslag om innføring av nye eller å fjerne utleveringsbestemmelser. Høringsbrev publiseres på Legemiddelverkets nettsider.​​

Veterinær bruk

Veterinærer som ønsker å bruke legemidler med utleveringsbestemmelse må søke om dette. Les om søknadsrutine.

Generelt om listen over utleveringsbestemmelser

Listen nedenfor presenterer gjeldende utleveringsbestemmelser for legemidler som er godkjent til bruk på mennesker.

Utleveringsbestemmelser knyttes til ATC-grupper eller virkestoff, legemiddelform og styrke. De gjelder for alle legemidler som tilhører under angitte ATC-grupper eller inneholder virkestoff eller virkestoffkombinasjoner i den angitte legemiddelform og styrke som er ført opp i listen, inkludert uregistrerte legemidler.​

Listen er ordnet etter ATC-koder for antibiotika og antiviralia, etter virkestoff for øvrige legemidler og inneholder ikke henvisninger til preparatnavn. 

Vær oppmerksom på at Legemiddelverket normalt bare vurderer utleveringsbestemmelser for virkestoff (inkludert legemiddelform/styrke) der det finnes et godkjent preparat i Norge. Begrunnelser for endring i utleveringsbestemmelsene publiseres som nyhetssaker.​

Enkelte legemidler har begrensninger i rekvirering eller utlevering som er beskrevet i forskrift, og disse er ikke tatt med på listen. Rekvireringsrett og spesielle krav til rekvirering forvaltes av Helsedirektoratet. Vennligst se helsedirektoratet.no for mer informasjon.​

​​​

Gjeldende lister over utleveringsb​estemmelser

Listen er ordnet etter ATC-kode eller virkestoff og inneholder ikke henvisninger til preparatnavn.​​

Antibiotika ​​​og antiviralia

Denne liste​n inneholder kun antibiotika og antiviralia, sortert etter ATC-kode. For øvrige preparater se nedtrekkslisten under.​

Tabell med oversikt over antibiotika og antiviralia med utleveringsbestemmelser
ATC-gruppe/ Virkestoff(er)​
Legemiddel- formSty​​rkeUtleveringsbestemmelse
​​Fidaksomicin
A07A A12
​Alle
Alle​​Skal kun utleveres til bruk på menneske
​​Tigecyklin (Tetrasyklin)
J01A A12
Alle
Alle
Skal kun utleveres til bruk på menneske
Tredje generasjon cefalosporiner i kombinasjon med​ beta-laktamase inhibitor 
​J01D D52
​Alle
​Alle
​Skal kun utleveres til bruk på menneske
​Fjerde generasjon cefalosporiner
J01D E
Alle
Alle
​Skal kun utleveres til bruk på menneske
​Monobaktamer
J01D F
Alle
Alle
​Skal kun utleveres til bruk på menneske
​Karbapenemer
J01D H
Alle
Alle
​Skal kun utleveres til bruk på menneske
​Andre cefalosporiner og penemer
J01D I
Alle
Alle
​Skal kun utleveres til bruk på menneske
​Glykopeptidanti-
bakterielle midler
J01X A
Alle
Alle
​Skal kun utleveres til bruk på menneske
​​Vankomycin
J01X A01, 
A07A A09
​Alle
Alle​​​Skal kun utleveres til bruk på menneske
​Teikoplanin
J01X A02
​Alle
Alle​​​​Skal kun utleveres til bruk på menneske
​Polymyksiner
J01X B
Alle
Alle
​Skal kun utleveres til bruk på menneske
​Andre antibakterielle midler
J01X X
(med unntak av Metenamin
J01X X05)
Alle
Alle
​Skal kun utleveres til bruk på menneske
​​Rifampicin
J04A B02
​Alle
Alle​​Skal kun utleveres etter resept/rekvisisjon fra spesialist i infeksjonssykdommer, lungesykdommer eller barnesykdommer, eller fra sykeshuslege etter råd fra nevnte spesialister. Navn på spesialist skal oppgis på resepten.​
Isoniazid
J04A C01
Alle
Alle
Skal kun utleveres etter resept/rekvisisjon fra spesialist i infeksjonssykdommer, lungesykdommer eller barnesykdommer, eller fra sykeshuslege etter råd fra nevnte spesialister. Navn på spesialist skal oppgis på resepten.
Bedakvilin
J04A K05
​Alle
Alle​​​Skal kun utleveres etter resept/rekvisisjon fra spesialist i infeksjonssykdommer, lungesykdommer eller barnesykdommer, eller fra sykeshuslege etter råd fra nevnte spesialister. Navn på spesialist skal oppgis på resepten.
​Rifampicin, isoniazid
J04A M02

Alle
Alle
​Skal kun utleveres etter resept/rekvisisjon fra spesialist i infeksjonssykdommer, lungesykdommer eller barnesykdommer, eller fra sykeshuslege etter råd fra nevnte spesialister. Navn på spesialist skal oppgis på resepten.
​Rifampicin, isoniazid,
pyrazinamid
J04A M05

Alle
Alle
Skal kun utleveres etter resept/rekvisisjon fra spesialist i infeksjonssykdommer, lungesykdommer eller barnesykdommer, eller fra sykeshuslege etter råd fra nevnte spesialister. Navn på spesialist skal oppgis på resepten.
​Rifampicin, isoniazid,
pyrizinamid, etambutol
J04A M06

Alle
Alle
Skal kun utleveres etter resept/rekvisisjon fra spesialist i infeksjonssykdommer, lungesykdommer eller barnesykdommer, eller fra sykeshuslege etter råd fra nevnte spesialister. Navn på spesialist skal oppgis på resepten.
Foskarnet
J05A D01
​Alle
Alle​​Skal kun utleveres til bruk på menneske
Oseltamivir
J05A H01
​Alle
Alle​​Skal kun utleveres til bruk på menneske
Oseltamivir​
J05A H02
​Alle
Alle​​Skal kun utleveres til bruk på menneske​

Legemidler utenom antibiotika

Listen er sortert alfabetisk etter virkestoffnavn. For antibiotika, se listen i nedtrekksgardi​​nen over

Tabell med oversikt over legemidler utenom antibiotika med utleveringsbestemmelser
Virkestoff(er)Legemiddel- formSty​​rkeUtleveringsbestemmelse
​Acitretin
D05B B02 

 
Alle
Alle
Skal kun utleveres etter resept/rekvisisjon fra dermatologisk sykehusavdeling eller spesialist i dermatologi. Til fertile kvinner skal det kun utleveres legemiddel tilstrekkelig for 30 dagers behandling per ekspedisjon. Resepter til fertile kvinner er kun gyldig i 7 dager etter utstedelse. For andre kvinner skal lege bekrefte på resepten at kvinnen ikke omfattes av begrensingen for fertile kvinner.
Alitretinoin
D11A H04


Perorale, parenteraleAlleTil fertile kvinner skal det kun utleveres alitretinoin tilstrekkelig for 30 dagers behandling per resept. Resepter til fertile kvinner er kun gyldig i 7 dager etter utstedelse. For andre kvinner skal lege bekrefte på resepten at kvinnen ikke omfattes av begrensingen for fertile kvinner.
​Amantadin
N04B B01
​Alle
Alle​
Skal kun utleveres til bruk på menneske.​
Esketamin
N06A X27
​Nesespray
​Alle
Skal kun utleveres etter rekvisisjon fra sykehus.
​Fenfluramin
N03AX26

​Mikstur
​Alle​
​Skal kun utleveres etter resept/rekvisisjon fra sykehus eller fra spesialist i nevrologi eller barnesykdommer​
Isotretinoin
D10B A01
AlleAlleTil fertile kvinner skal det kun utleveres Isotretinoin tilstrekkelig for 30 dagers behandling per resept. Resepter til fertile kvinner er kun gyldig i 7 dager etter utstedelse. For andre kvinner skal lege bekrefte på resepten at kvinnen ikke omfattes av begrensingen for fertile kvinner. ​​Se veiledning nederst på siden
Lenalidomid
L04A X04
AlleAlleTil fertile kvinner skal det kun utleveres legemiddel tilstrekkelig for 4 ukers behandling per resept. Resepter til fertile kvinner er kun gyldig i 7 dager etter utstedelse. Til andre pasienter kan det utleveres legemiddel for inntil 12 ukers behandling per resept. Resept på lenalidomid kan ikke reitereres. For andre kvinner skal lege bekrefte på resepten at kvinnen ikke omfattes av begrensingen for fertile kvinner.
​Mifepriston
G03X B01
​Alle​Alle​Skal kun utleveres til sykehus eller annen institusjon som har statsforvalterens​ godkjenning for å utføre svangerskapsavbrudd.
Mifepriston/ misoprostol
G03X B01/ G02A D06
AlleAlleSkal kun utleveres til sykehus eller annen institusjon som har statsforvalterens godkjenning for å utføre svangerskapsavbrudd.
​Misoprostol
(til bruk ved svangerskaps-avbrudd)
G02A D06
Perorale, parenterale​AlleSkal kun utleveres til sykehus eller annen institusjon som har statsforvalterens godkjenning for å utføre svangerskapsavbrudd.
​Pomalidomid
L04A X06
​Alle​Alle
​Til fertile kvinner skal det kun utleveres legemiddel tilstrekkelig for 4 ukers behandling per resept. Resepter til fertile kvinner er kun gyldig i 7 dager etter utstedelse. Til andre pasienter kan det utleveres legemiddel for inntil 12 ukers behandling pr resept. Resept på pomalidomid kan ikke reitereres. For andre kvinner skal lege bekrefte på resepten at kvinnen ikke omfattes av begrensningen for fertile kvinner.
Propofol
N01A X10
AlleAlleSkal kun utleveres til sykehus eller spesialist i anestesiologi.
Talidomid
L04A X02
AlleAlle
Til fertile kvinner skal det kun utleveres legemiddel tilstrekkelig for 4 ukers behandling per resept. Resepter til fertile kvinner er kun gyldig i 7 dager etter utstedelse. Til andre pasienter kan det utleveres legemiddel for inntil 12 ukers behandling per resept. Resept på talidomid kan ikke reitereres. For andre kvinner skal lege bekrefte på resepten at kvinnen ikke omfattes av begrensingen for fertile kvinner.
Vandetanib
L01X E12
AlleAlleDet kan kun utleveres én pakke per resept, resepten er kun gyldig for én ekspedisjon.
​Vismodegib
L01X X43

​Alle
​Alle​Til fertile kvinner skal det kun utleveres legemiddel tilstrekkelig for 28 dagers behandling per resept. Resepter til fertile kvinner er kun gyldig i 7 dager etter utstedelse. For andre kvinner skal lege bekrefte på resepten at kvinnen ikke omfattes av begrensningen for fertile kvinner.

Veiledning​​er for utleveringsbestemmelser

​Isotretinoin

Isotretinoin kan forårsake alvorlige fosterskader, og det er derfor utarbeidet et graviditetsforebyggende program. Av hensyn til pasientsikkerheten er det også innført en utleveringsbestemmelse. Ved utlevering må apotekene kontrollere at kravene i følgende bestemmelse er oppfylt: 

Til fertile kvinner skal det kun utleveres Isotretinoin tilstrekkelig for 30 dagers behandling per resept. Resepter til fertile kvinner er kun gyldig i 7 dager etter utstedelse. For andre kvinner skal lege bekrefte på resepten at kvinnen ikke omfattes av begrensingen for fertile kvinner.

En utleveringsbestemmelse skal være kontrollerbar for apotekene. Det innebærer at informasjonen som framgår av resepten skal være tilstrekkelig for at apotekene skal kunne kontrollere hvorvidt vilkårene er oppfylt. Det er derfor viktig at rekvirent angir tilstrekkelig doseringsangivelse på resept. 


Når dosering ikke er angitt med mengde, men som «etter avtale» e.l.

Apotekene skal kun utlevere legemiddel for 30 dagers forbruk. Vilkårene i utleveringsbestemmelsen må derfor tolkes slik at doseringsangivelse skal påføres resept av rekvirent. Dersom resepten ikke inneholder informasjon om daglig dosering angitt som mengde, er dette vilkåret ikke kontrollerbart for apotekene. 

​​Legemiddelverket vil sende på høring forslag om en presisering av utleveringsbestemmelsen som tydeliggjør at dosering i mengde må angis på resept. I tilfeller der dosering er angitt som «etter avtale» e.l., kan apotekene likevel ekspedere én pakning á 30 stk isotretinoin til fertile kvinner uten å kontakte rekvirent. 


Når dosering er angitt som et intervall, eks 2-3 kapsler daglig 

Dersom dosering er angitt som et intervall som «2-3 kapsler daglig», kan apoteket utlevere en mengde tilsvarende inntil 30 dagers forbruk av høyeste dosering i intervallet. Forskrivende lege er ansvarlig for tilpasning av dosering og oppfølging i henhold til det graviditetsforebyggende programmet. 


Utleveringsbestemmelsen gjelder ikke for resept til infertile kvinner

Det er kun i tilfeller der det kan fastslås med sikkerhet at kvinnen er infertil at det kan påføres resepten at begrensingene i utleveringsbestemmelsen ikke skal gjelde. Veiledning om hvordan «infertil» vurderes er spesifisert i sjekklisten for leger i det gravidtetsforebyggende programmet. Kvinner som bruker prevensjon, inkludert langtidsprevensjon som p-stav eller spiral, er også omfattet av begrensningen for fertile kvinner. 

Det er legens ansvar å vurdere om kvinnen er fertil eller ikke og hvorvidt begrensningene for fertile kvinner skal gjelde. Når det angis på resepten at begrensningen for fertile kvinner ikke gjelder, har ikke apoteket ansvar for å kontrollere dette. 

Oppdatert: 16.05.2023

Publisert: 21.07.2016

​Fant du det du lette etter?