​​​​​​​​​​​​Ved innreise til Norge må du kunne dokumentere at legemidlene du har med deg er til ditt personlige bruk. Eksempler på slik dokumentasjon kan være resept, legeerklæring eller apoteketikett på pakningen. I tillegg kan du bli bedt om vise kvittering eller annen dokumentasjon på at legemidlene er lovlig kjøpt. Dokumentasjonen må kunne fremlegges ved grensepassering. Vi anbefaler å oppbevare legemidlene i originalemballasjen.

 Reseptpliktige legemidlerReseptfrie legemidlerDopingmidlerNarkotiske legemidler

Innenfor

EØS

1 år1 år30 dagerSe tekst
Utenfor EØS3 måneder3 måneder30 dagerSe tekst

Innenfor EØS

Ved reiser innenfor EØS-området kan du ta med en mengde legemidler til personlig medisinsk bruk som tilsvarer maksimalt ett års forbruk for hvert legemiddel. For legemidler med narkotiske virkestoffer og dopingmidler gjelder andre regler.

Utenfor EØS

Ved reiser fra land utenfor EØS-området kan du ta med en mengde legemidler til personlig bruk som tilsvarer maksimalt tre måneders forbruk for hvert legemiddel. For legemidler med narkotiske virkestoffer og dopingmidler gjelder andre regler.

Legemidler med narkotiske virkestoffer

For legemidler som inneholder narkotiske virkestoffer gjelder de samme reglene uavhengig av hvilket land du reiser fra. Dette er beskret i narkotikaforskriften § 19. Legemidlene må være forskrevet av lege eller tannlege og være til ditt personlige medisinske bruk. Du må kunne dokumentere det medisinske behovet og doseringen gjennom for eksempel en legeerklæring, resept eller pakningens etikett.

Har du folkeregistrert adresse i Norge?

Da kan du ved innreise til Norge ha med deg legemidler med narkotiske virkestoffer som er forskrevet og anskaffet i utlandet i følgende mengde:

  • Inntil 1 ukes forbruk hvis du kun har dokumentasjon fra utlandet
  • Inntil 30 dagers forbruk dersom du både har dokumentasjon fra utlandet og en legeerklæring fra lege i Norge som bekrefter det medisinske behovet. Erklæringen må angis på skjema fastsatt av Statens legemiddelverk, og er gyldig i inntil ett år fra utstedelsesdato med mindre legen har satt en kortere gyldighetsperiode. Tollmyndighetene kan kreve at den reisende legger fram dokumentasjon etter denne bestemmelsen. Dokumentasjonen må fremlegges på innreisetidspunktet.
  • Skjemaet er kun tilgjengelig for utfylling via legenes elektroniske journalsystem. 

Dersom du kan dokumentere at legemidlene både er forskrevet og anskaffet i Norge, kan du ved retur til Norge ta med deg en mengde tilsvarende 30 dagers forbruk.

Har du ikke folkeregistrert adresse i Norge?

Da kan du ved innreise til Norge ta med deg legemidler med narkotiske virkestoffer for inntil 30 dagers forbruk.  

Tilreisende som bor i et annet Schengen-land kan bruke en Schengen-attest som dokumentasjon.

CBD (cannabidiol)

Cannabidiol (CBD) er et ekstrakt fra cannabisplanten. De CBD produktene vi kjenner til, er basert på ekstrakter fra cannabisplanten. Slike ekstrakter vil derfor inneholde varierende mengder THC, som er en komponent i cannabis som gir rus. Alle ekstrakter fra cannabis (uavhengig av THC-innhold) er regulert av FNs narkot​​ikakonvensjon og den norske narkotikaforskriften. CBD-produkter basert på slike ekstrakter regnes derfor som narkotika.

Ved innreise til Norge kan en person ta med legemidler til personlig, medisinsk bruk. Da CBD regnes som narkotika, blir det narkotikaforskriften § 19 som er gjeldende. Den mengden som er tillatt å ta med seg tilbake til Norge være begrenset, 7 dagers bruk med en utenlandsk resept og inntil 30 dagers bruk med bekreftelse fra norsk lege. 

Dette forutsetter at produktet er lovlig kjøpt i det aktuelle landet. Det at et produkt omsettes et sted, betyr ikke nødvendigvis at det omsettes lovlig.  

Legemidler med virkestoffer på dopinglisten

For legemidler som regnes som dopingmidler gjelder de samme reglene uavhengig av hvilket land du reiser fra. Legemidlene må være forskrevet til ditt personlige bruk og du må kunne dokumentere det medisinske behovet gjennom for eksempel en legeerklæring, resept eller pakningens etikett. Du kan ta med legemidler som regnes som dopingmidler så lenge mengden ikke tilsvarer mer enn 30 dagers bruk i henhold til angitt dosering.

​Resept fra utlandet

Resepter fra leger i EØS er på visse vilkår gyldige i Norge. Resepten må være skrevet på papir, med signatur fra lege. Resepter via telefon, faks eller e-post er ikke gyldige.  Resepter for legemidler i reseptgruppe A og B (vanedannende legemidler) og legemidler som ikke er markedsført i Norge, er ikke gyldige.

Hvis apoteket er i tvil om reseptens ekthet, innhold eller forståelighet, kan apoteket nekte å ekspedere resepten.

Gjelder også leger, tannleger og veterinærer

Privatpersoner – inkludert leger, tannleger og veterinærer – kan bare innføre legemidler fra utlandet til personlig bruk (det vil si til seg selv) på lik linje som for andre. De kan ikke innføre legemidler for bruk i egen praksis eller videresalg.

Følgende unntak gjelder veterinærer fra et annet EØS-land: Dersom de skal praktisere i Norge, kan de bringe med seg små mengder veterinærpreparater til bruk i sin praksis, i henhold til bestemmelsene i artikkel 70 i EU-direktiv 2001/82, endret ved EU-direktiv 2004/28 og § 4 fjerde ledd i forskrift om bruk av legemidler til dyr. Disse legemidler kan ikke overdras til andre.

Oppdatert: 07.08.2023

Publisert: 11.12.2019

​Fant du det du lette etter?