Formålet med bivirkningsrapportering

Bivirkningsrapportering er det viktigste bidraget i overvåkingen av legemidler under normal bruk. Dyrehelsepersonell er viktige støttespillere ved at de melder inn mistanke om bivirkninger til legemiddelmyndighetene og/eller legemiddelprodusentene.

Legemiddelovervåking er en kontinuerlig innsamling av data og kunnskap om legemidler i normal bruk. Både produsentene for det aktuelle legemiddel og legemiddelmyndighetene har plikt til å utføre dette arbeidet. Krav om bivirkningsrapportering for legemiddelprodusenter er tatt inn i legemiddelforskriften. 

 
Nye legemidler har man mindre kunnskap om enn gamle velbrukte produkter, og de overvåkes derfor spesielt grundig de første 5 årene de er på markedet.

Hva er en bivirkning?

Bivirkninger er skadelige og utilsiktede virkninger av et legemiddel som inntreffer ved doser som normalt brukes til dyr.
 
Effektsvikt, for høye restnivåer etter overholdt tilbakeholdelsestid, miljøeffekter og utilsiktede virkninger i mennesker som håndterer legemidler til dyr blir også klassifisert som bivirkninger.

Hva er en alvorlig bivirkning?

En bivirkning som er livstruende, ender med død, medfører kroniske eller langvarige symptomer, medfører vedvarende eller betydelig nedsatt funksjonsevne eller en medfødt anomali/fødselsdefekt.
 
Enhver utilsiktet virkning i mennesker som håndterer legemidler til dyr regnes som alvorlig.

Hvor vanlige er bivirkninger?

Bivirkninger kan forekomme med ethvert legemiddel, men de enkelte legemidler har ulik bivirkningsprofil (frekvens og alvorlighetsgrad). Det er også individuelle variasjoner mellom dyr om det oppstår bivirkninger i forbindelse med behandling med et spesielt legemiddel.
 
Kjente bivirkninger og hvor vanlig de forekom i kliniske studier er listet i preparatomtalen og pakningsvedlegget.
 
Legemidler overvåkes for å skaffe kunnskap om forekomst av bivirkninger under normal bruk. Det er spesielt viktig å få kunnskap om eventuelle bivirkninger som ikke ble oppdaget under klinisk utprøvning. Data fra spontanrapportering kan imidlertid ikke benyttes til å beregne frekvens på forekomsten av bivirkningene.

Sende inn bivirkningsmelding

Legemiddelverket oppfordrer dyrehelsepersonell (veterinærer og fiskehelsebiologer) til å sende inn melding om mistanke om bivirkninger av legemidler til dyr. Utfylt skjema, samt eventuelle vedlegg, kan sendes som e-post til vet.felles@legemiddelverket.no, eller per post til: Statens legemiddelverk, postboks 240 Skøyen, 0213 Oslo.
Dyreeiere bør henvende seg til veterinær/fiskehelsebiolog dersom de har mistanke om at deres dyr har fått bivirkninger av et legemiddel.

Hva skjer med bivirkningsmeldingene?

Bivirkningsmeldingene blir registrert hos Legemiddelverket samt lagt inn i en felleseuropeisk database: EudraVigilance veterinary. Legemiddelprodusentene får tilgang til anonymiserte bivirkningsmeldinger fra Legemiddelverket.
 
De innsamlede data blir analysert for å avdekke nye signaler om bivirkninger. Ny informasjon vil føre til oppdatering av preparatomtale og pakningsvedlegg, eventuelt også artikler i fagtidsskrifter eller brev til forskrivere.
 
Bivirkningsdata er også en viktig del i den kontinuerlige nytte-/risikovurdering som gjøres av legemidler som er på markedet. 
  ​​

Publisert: 14.06.2016

​Fant du det du lette etter?