​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Legemiddel til enkeltpasient, praksis eller sykehusavdeling?

​Godkjenningsfritak kan gis for

  • et bestemt legemiddel til enkeltpasient
  • et bestemt legemiddel som skal brukes i rekvirentens praksis (inkludert institusjoner som sykehjem)
  • et bestemt legemiddel som skal brukes på sykehus. Ved bruk på sykehus skal søknaden være underskrevet av ansvarlige overlege ved avdelingen

Dersom en pasient skrives ut fra sykehus og skal fortsette med et legemiddel som krever godkjenningsfritak, må det søkes om godkjenningsfritak for hver enkelt pasient via e-resept. 

Godkjenningsfritak innvilges for en bestemt mengde eller for et begrenset tidsrom, høyst ett år.

Opplysninger om preparatet

Rekvirenten må ha nødvendige opplysninger om preparatets sikkerhet og effekt. Grossist/apotek kan skaffe opplysninger om produsent, pakningsstørrelser og liknende. Legemiddelverket har ikke slike opplysninger.

Krav om medisinsk begrunnelse

Søknaden må inneholde en medisinsk begrunnelse for hvorfor man har behov for et produkt som ikke er markedsført i Norge. Ved bruk av legemidler som ikke har markedsføringstillatelse, har behandler et særlig ansvar for å sikre at bruken er forsvarlig jfr. legemiddelforskriften § 2-5.

Begrunnelsen må oppgis på hver eneste søknad. Legemiddelverket har ikke anledning til å lagre personopplysninger, og forskriver kan derfor ikke henvise til opplysninger som er gitt i tidligere søknader.

En medisinsk begrunnelse kan være

  • at pasienten har behov for en annen formulering enn det som er markedsført i Norge
  • at det ikke finnes et markedsført produkt som dekker det medisinske behovet

Det er ikke nødvendig å søke om godkjenningsfritak for legemidler som markedsføres i Norge selv om den planlagte bruken er utenfor godkjent indikasjon i Norge.

Elektronisk søknad via e-resept

De fleste legemidler utleveres direkte i apotek (notifisering). Noen legemidler må derimot forhåndgodkjennes av Statens legemiddelverk før utlevering. Pasienten kan oppsøke et apotek for å få svar på dette. 

Søknader om legemidler som krever godkjenning fra Legemiddelverket blir normalt behandlet innen tre arbeidsdager. Pasienten kan selv se status for søknaden i Helsenorge. Når søknaden er innvilget kan pasienten oppsøke et apotek for å skaffe legemidlet. 

Dersom søknaden avslås, gir Legemiddelverket en begrunnelse på avslaget. Om du ikke finner begrunnelse for avslaget i ditt journalsystem, må du ta kontakt med journalleverandøren for veiledning. 

Elektronisk søknad kan foreløpig bare brukes ved søknader om godkjenningsfritak til enkeltpasienter. Ved søknader som gjelder bruk i praksis eller sykehusavdeling, må du bruke papirskjema. For rutiner rundt søknader til bruk i sykehusavdeling, se egen side. 

Dersom pasienten skrives ut fra sykehus/institusjon og skal fortsette med et legemiddel som krever godkjenningsfritak, må det søkes om godkjenningsfritak for hver enkelt pasient (via e-resept)

Søknad på papirskjema

Søknader som gjelder enkeltpasienter, skal ikke lenger sendes på papirskjema. Det kan unntaksvis benyttes papirskjema for enkeltpasient i tilfeller der rekvirent ikke har tilgang til et datasystem som gir mulighet til å sende elektroniske resepter.

Du må kontakte din journalleverandør for veiledning dersom du har vansker med å skrive e-resept.

Vi anbefaler at forskriver leverer papirsøknader til apotek. Apoteket vurderer om legemidlet kan ekspederes direkte eller om Legemiddelverket må godkjenne søknaden før utlevering.

Det må fremdeles benyttes papirskjema for søknader som gjelder bruk av legemidler i praksis (inkludert institusjoner som sykehjem). Søknader om godkjenningsfritak som gjelder bruk i praksis, inneholder ikke pasientopplysninger og kan sendes til apoteket per e-post som en signert pdf. 

Legemiddelverket tilbyr en forenklet rutine for sykehus (se egen side).

Refusjon for legemidler på godkjenningsfritak

Refusjon etter Blåreseptordningen gjelder i utgangspunktet kun for legemidler som er godkjent i Norge. HELFO kan likevel, etter søknad fra forskrivende lege, innvilge individuell stønad for utgifter til legemidler på godkjenningsfritak. Kontakt Helfo for spørsmål om refusjon.​

 

 

Legemidler det ofte er spørsmål om ved godkjenningsfritakhttps://legemiddelverket.no/godkjenningsfritak/for-leger-og-tannleger/legemidler-det-ofte-er-sporsmal-om-ved-godkjenningsfritakLegemidler det ofte er spørsmål om ved godkjenningsfritak4027
Medisinske gasserhttps://legemiddelverket.no/godkjenningsfritak/for-leger-og-tannleger/medisinske-gasserMedisinske gasser4025​​​​​Medisinske gasser er oppført på negativlisten, og Legemiddelverket skal forhåndsgodkjenne alle søknader før utlevering.
Rutine for godkjenningsfritak ved sykehushttps://legemiddelverket.no/godkjenningsfritak/for-leger-og-tannleger/rutine-for-godkjenningsfritak-ved-sykehusRutine for godkjenningsfritak ved sykehus4026Legemiddelverket tilbyr en forenklet rutine da e-resept ikke kan benyttes ved rekvirering av uregistrerte legemidler til bruk ved avdeling.

​Fant du det du lette etter?