Legene må være nøye med å forskrive alle perorale antikoagulasjonsmidlene i henhold til preparatomtalen. Pasientene må være nøye med å ta legemidlene slik legen har angitt.

Overgang fra warfarin til nye perorale antikoagulasjonsmidler

Leger som velger å endre behandlingen må forsikre seg om at overgangen skjer i henhold til preparatomtalen, og at pasienten har forstått hvordan det gjøres. Måten overgangen skjer på er ulik for de fire nye legemidlene.

Apotekene er spesielt oppmerksomme på mulige problemer ved overgang i sin informasjon til pasienter.

Pasienter med multidose

Mange multidosepasienter får warfarin, de fleste ved siden av de ferdigpakkede tablettene. Dersom legen bestemmer seg for å skifte behandling hos multidosepasienter, må han være helt sikker på at

 • overgangen skjer i henhold til preparatomtalen
 • pasienten i overgangsperioden ikke blir dobbeltbehandlet med warfarin og et annet antikoagulasjonsmiddel. Dobbeltbehandling medfører stor blødningsfare.
 • dabigatran skal oppbevares i originalemballasjen og kan ikke pakkes i multidose

Pasienter som ikke skal behandles med nye perorale antikoagulasjonsmidler

 • Pasienter med kunstige hjerteklaffer skal behandles med warfarin.
 • Ingen av de perorale antikoagulasjonsmidlene skal brukes i svangerskapet annet enn i helt spesielle situasjoner.
 • Dersom en kvinne trenger blodfortynnende behandling i svangerskapet skal hun henvises til spesialist for vurdering.

Dosejustering ved bruk av nye perorale antikoagulasjonsmidler

 • Dosen av de nye perorale antikoagulasjonsmidlene bestemmes ut fra blant annet diagnose, alder, nyrefunksjon og bruk av legemidler. Legen må være nøye med å følge anvisningene i preparatomtalen.
 • Legen må følge opp pasienten og justere dosen i takt med endringer i klinisk situasjon.
 • INR-prøver kan ikke brukes for å vurdere virkningen av nye perorale antikoagulasjonsmidler.

Pasientetterlevelse

 • Legen må forsikre seg om at pasienten har forstått hvor viktig det er å ta medisinen regelmessig og presisere at de aldri må slutte på egen hånd.
 • Hjelpemidler som doseringseske eller alarm på mobiltelefonen kan være nyttig.

Veiledere

Utfyllende informasjon om riktig bruk av blodfortynnende legemidler finner du i produktinformasjonen:

Meld bivirkninger!

 • Helsepersonell kan melde bivirkninger på elektronisk meldeskjema på melde.no
 • Legene skal melde både terapisvikt (blodpropp) og blødninger (jfr. legemiddelforskriftens § 10-6)
 • Det er viktig at legene i meldingen gjør rede for mulige årsaker til bivirkningen, for eksempel interaksjoner med legemidler eller manglende pasientetterlevelse.

Oppdatert: 27.11.2018

Publisert: 23.06.2016

​Fant du det du lette etter?