Søknader om godkjenningsfritak for melatonin 3 mg tablett og kapsel skal derfor ikke lenger sendes inn til Legemiddelverket for vurdering før utlevering i apotek. Søknadene kan notifiseres når apoteket blant annet har kontrollert at rekvirenten har oppgitt en medisinsk begrunnelse for bruk av preparatet. Søknadene skal begrunnes mot de markedsførte preparatene i Norge, dette på lik linje ved søknad om godkjenningsfritak for andre uregistrerte preparater når det finnes et markedsført alternativ.

Rutiner for apotek ved ekspedering av søknader om godkjenningsfritak

Apoteket skal kontrollere

  • om preparatet det søkes på kan ekspederes direkte i apotek (notifisertbart) eller står på negativlista
  • at søknaden er signert av rekvirenten og påført ID-nummer.
  • at rekvirentens navn fremkommer tydelig med stempel eller blokkbokstaver.
  • at virksomme stoffer, mengde og tidsperiode er angitt.
  • at medisinsk begrunnelse er oppgitt – inkludert hvorfor markedsført alternativ ikke kan benyttes. Dette følger av forskrift og må være påført hver gang det søkes.

Se hvordan apoteket skal sjekke at søknaden har medisinsk begrunnelse

​Fant du det du lette etter?