Apotekøkonomi

Våre oppgaver:

 • Følge med på apoteksektoren, utarbeider apotekstatistikk og gi driftsstøtte til apotek.
 • Kreve inn avgifter knyttet til omsetning av legemidler.

Aktuelle e-postadresser:

Dokumentforvaltning

Enhet for dokumentforvaltning har følgende oppgaver:

 • Forvalte dokumenter og data i elektronisk arkiv.
 • Gi intern veiledning i arkivfaglige spørsmål.
 • Publisere den offentlige journalen til Legemiddelverket.

E-postadresse: post@legemiddelverket.no

E-sigaretter

Legemiddelverket forvalter regelverket for e-sigaretter sammen med Helsedirektoratet. Firmaer som ønsker å importere e-sigaretter som et røykeavvenningsprodukt må henvende seg til Legemiddelverket.

E-postadresse: post@legemiddelverket.no

Forskrivnings- og ekspedisjonsstøtte (FEST)

Våre oppgaver:

 • Distribuere strukturert informasjon om legemidler til helsetjeneste og pasienter i digitale kanaler.
 • Utvikle nye digitale informasjonstjenester for å møte behov i primær- og spesialisthelsetjeneste.
 • Bidra til å standardisere informasjon om legemidler nasjonalt og i Europa.

E-postadresse: fest@legemiddelverket.no

Generisk bytte

Legemiddelverket forvalter ordningen med generisk bytte og fastsetter hvilke legemidler som skal stå på byttelisten.

E-postadresse: generiskbytte@legemidelverket.no

Godkjenningsfritak

Legemiddelverket behandler søknader om forskrivning av legemidler uten markedsføringstillatelse i Norge.

Aktuelle e-postadresser:

HR og organisasjonsutvikling

Enhet for HR og organisasjonsutvikling har blant annet ansvar for personalspørsmål og rekruttering.

E-postadresse: HR@legemiddelverket.no

Inspeksjon av forsyningskjeden

Legemiddelverket fører tilsyn med tilvirkere, importører, grossister, apotek, blodbanker, kliniske utprøvinger og system for bivirkningsovervåking.

Aktuelle e-postadresser:

IT

Enhet for IT og kvalitetsstyring har følgende oppgaver:

 • IT-ledelse og forvaltning av Legemiddelverkets IT-systemer.

Aktuelle e-postadresser:

Klassifisering og privatimport

Våre oppgaver:

 • Forvalter regelverket rundt hva som skal regnes som legemidler, dopingmidler og medisinsk utstyr.
 • Forvalte regelverket for privatimport av legemidler og medbringing av legemidler på reise

Aktuelle e-postadresser:

Klinisk utprøving

Legemiddelverket koordinerer søknader og vurderer den kliniske dokumentasjonen ved søknader om klinisk utprøving til mennesker og dyr.

Aktuelle e-postadresser:

Klinisk utredning

Legemiddelverket vurderer dokumentasjon for kliniske studier på legemidler, hovedsakelig i forbindelse med søknader om markedsføringstillatelse, endringssøknader og søknader om kliniske forsøk.

Bioanalyser, bioeqvivalens, farmakokinetikk, farmakodynamikk, modellering, statistikk, effekt og sikkerhet faller inn under den kliniske vurderingen.

E-postadresse: post@legemiddelverket.no (humane og veterinære legemidler) 

Kommunikasjon

Enhet for kommunikasjon driver strategisk og operativt kommunikasjonsarbeid, inkludert omdømmearbeid, pressekontakt, web og sosiale medier. 

E-postadresse: redaksjonen@legemiddelverket.no

Kvalitetssvikt

Våre oppgaver:

 • Behandle meldinger om kvalitetssvikt ved legemiddel, inkludert falske legemidler.
 • Treffe nødvendige tiltak i samråd med legemiddelfirmaer, grossister og apotekkjeder. Dette inkluderer vedtak om salgsstopp og tilbaketrekking av legemidler.

Aktuelle e-postadresser:

Kvalitetsarbeid og beredskap

Kvalitetsstyring, interne revisjoner og system for informasjonssikkerhet og personvern.

Aktuelle e-postadresser:

Kvalitetsutredning

Legemiddelverket vurderer dokumentasjon for kvaliteten på legemidler, hovedsakelig i forbindelse med søknader om markedsføringstillatelse, endringssøknader og søknader om kliniske forsøk.

E-postadresse: post@legemiddelverket.no

Laboratorieanalyse

Våre oppgaver:

 • Gjennomføre kontrollanalyser av legemiddel, både nasjonalt og i europeisk sammenheng.
 • Gjennomføre batch release.
 • Teste og godkjenne desinfeksjonsmidler.

E-postadresse: post@legemiddelverket.no

Legemiddelstandarder

Legemiddelverket representerer Norge i Den europeiske farmakopé og gir ut Norske legemiddelstandarder.

E-postadresse: farmakope@legemiddelverket.no

Legemiddelmangel

Legemiddelverket arbeider for å forebygge legemiddelmangel og koordinere tiltak i samband med akutte mangelsituasjoner, inkludert medisinsk rådgiving.

E-postadresse: legemiddelmangel@legemiddelverket.no

Legemiddelovervåking

Legemiddelverket har ansvar for vurdering og oppfølging av sikkerhetsinformasjon om legemidler, vurdering av risikominimeringstiltak, overvåking av bivirkningsrapporter og signaler og er forvalter av det nasjonale bivirkningsregisteret.

Aktuelle e-postadresser:

Medisinsk rådgiving

Våre oppgaver:

 • Drive allmennmedisinsk rådgiving til forskrivere.
 • Bistå med kliniske vurderinger innenfor andre temaer på legemiddelområdet.

E-postadresse: post@legemiddelverket.no

For bruk av veterinære legemidler kontakt Mattilsynet.

Medisinsk utstyr

Våre oppgaver:

 • Forvaltnings- og rådgivingsoppgaver
 • Tilsynsmyndighet overfor produsenter, distributører og teknisk kontrollorgan
 • Markedsovervåking inkludert oppfølging av meldinger om svikt og uhell
 • Klassifisere medisinsk utstyr
 • Vurdere søknader om klinisk utprøving
 • Regelverksutvikling og –tolking

E-postadresse: medisinsk.utstyr@legemiddelverket.no

Miljøtoksikologi

Legemiddelverket vurderer om legemidler kan ha skadelig påvirkning på natur og dyreliv. Dette gjelder både ved søknader om markedsføringstillatelse og søknader om godkjenningsfritak.

E-postadresse: post@legemiddelverket.no  

Metodevurdering og refusjon

Legemiddelverket vurderer hvilke legemidler det offentlige bør finansiere, på bakgrunn av nytte, ressursbruk og alvorlighet. Legemiddelverket gjør en metodevurdering («verdivurdering») av alle legemidler, og beslutter hvilke legemidler som skal få forhåndsgodkjent refusjon.

Aktuelle e-postadresser:

Narkotikakontroll

Arbeidsoppgaver:

 • Forvalte narkotikaforskriften og narkotikalisten
 • Gi tillatelser til import og eksport av narkotiske legemidler.

E-postadresse: narkotikasertifikater@legemiddelverket.no   

Preklinikk

Legemiddelverket vurderer preklinisk dokumentasjon hovedsakelig i forbindelse med søknader om markedsføringstillatelser, endringssøknader og søknader om kliniske utprøvinger.

E-postadresse: klut@legemiddelverket.no  

Prisregulering

Legemiddelverket regulerer pris på reseptpliktige legemidler.

E-postadresse: prisinformasjon@legemiddelverket.no

Produktinformasjon

Våre oppgaver:

 • Utstede markedsføringstillatelser.
 • Godkjenne produktinformasjon – preparatomtale, pakningsvedlegg og merking – i alle regulatoriske prosedyrer.

E-postadresse: pi@legemiddelverket.no  

Regulatorisk

Våre oppgaver:

 • Koordinere søknader om markedsføringstillatelse, endringer og fornyelse.
 • Implementere "sunset clause" i Norge.

Aktuelle e-postadresser:

Reklametilsyn

Legemiddelverket fører tilsyn med legemiddelreklame og utvikler regelverket på dette området.

E-postadresse: reklame@legemiddelverket.no

Sikkerhetsutredning

Våre oppgaver:

 • Utrede sikkerhetsdokumentasjon før og etter søknad om markedsføringstillatelse.
 • Vurdere risikominimeringstiltak for markedsførte legemidler.

Aktuelle e-postadresser:

Veterinærmedisin

Våre oppgaver:

 • Vurdere legemidler (inkludert vaksiner) til dyr ved søknader om klinisk utprøving, markedsføringstillatelse og endringer.
 • Sikkerhetsinformasjon om legemidler, inkludert overvåking av bivirkninger.
 • Veiledning og råd til industri og akademia ved legemiddelutvikling og klinisk forskning.
 • Faglig vurdering av søknader om godkjenningsfritak, søknader om forskriving av reinsubstans til bruk på dyr, samt søknader om unntak fra utleveringsbestemmelser.
 • Delta i det europeiske samarbeidet på legemiddelområdet.
 • Informasjonsarbeid, undervisning og foredrag.

E-postadresse:

Se andre fagområder for kontaktinformasjon om andre spørsmål. 

Virksomhetstillatelser

Legemiddelverket gir tillatelser og sertifikater knyttet til apotekdrift, tilvirkning, import og grossistvirksomhet.

E-postadresse: post@legemiddelverket.no

Vitenskapelig veiledning

Legemiddelverket bistår bedrifter og akademia med veiledning og råd innenfor legemiddelutvikling, klinisk forskning og helseøkonomi.

E-postadresse: ask-us@legemiddelverket.no

Økonomi og lønn

Enhet for økonomi og jus har blant annet ansvar for håndtering av inn- og utgående fakturaer.

E-postadresse: regnskap@legemiddelverket.no

Oppdatert: 24.05.2019

Publisert: 24.09.2018

​Fant du det du lette etter?